Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Skåne län

Antal Riket           

Andel kvinnor Skåne län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 477

8 380

11 857

25 062

71 554

96 616

29,3

25,9

Tillverkning och utvinning

15 744

42 961

58 705

136 752

411 536

548 288

26,8

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 802

4 550

6 352

14 338

40 857

55 195

28,4

26,0

Byggverksamhet

5 246

43 062

48 308

38 622

334 485

373 107

10,9

10,4

Handel

36 013

46 309

82 322

267 205

327 987

595 192

43,7

44,9

Transport och magasinering

6 415

23 695

30 110

49 096

180 816

229 912

21,3

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

11 718

10 947

22 665

89 007

87 358

176 365

51,7

50,5

Information och kommunikation

7 160

19 123

26 283

68 358

162 209

230 567

27,2

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

4 128

3 872

8 000

50 221

50 548

100 769

51,6

49,8

Fastighetsverksamhet

5 112

7 173

12 285

36 124

51 715

87 839

41,6

41,1

Företagstjänster

33 961

43 466

77 427

276 645

356 243

632 888

43,9

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

22 604

13 893

36 497

190 144

131 717

321 861

61,9

59,1

Utbildning

54 360

19 921

74 281

405 537

141 586

547 123

73,2

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

81 819

21 990

103 809

640 892

176 441

817 333

78,8

78,4

Kulturella och personliga tjänster

16 640

11 765

28 405

134 034

94 786

228 820

58,6

58,6

Näringsgren okänd

6 189

3 696

9 885

36 905

25 399

62 304

62,6

59,2

Totalt

312 388

324 803

637 191

2 458 942

2 645 237

5 104 179

49,0

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Skåne län

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

12 600

12 660

12 643

12 458

12 054

12 139

11 648

11 962

12 077

11 857

Tillverkning och utvinning

61 449

59 615

59 606

58 127

57 571

57 121

57 209

56 208

55 585

58 705

Energiförsörjning; miljöverksamhet

5 479

5 426

5 575

5 673

5 773

5 768

5 953

5 994

6 270

6 352

Byggverksamhet

40 008

39 512

39 822

41 017

42 552

43 953

45 598

46 393

46 563

48 308

Handel

77 909

78 469

77 700

79 442

80 737

81 589

82 548

83 617

83 116

82 322

Transport och magasinering

28 124

28 304

28 181

28 115

28 286

28 797

29 308

29 705

28 679

30 110

Hotell- och restaurangverksamhet

17 191

17 749

17 858

18 625

19 108

19 499

19 594

22 184

20 338

22 665

Information och kommunikation

18 030

18 192

18 440

18 667

19 990

21 066

22 124

23 576

24 388

26 283

Finans- och försäkringsverksamhet

7 636

7 819

7 938

7 917

8 027

7 921

8 101

8 042

8 135

8 000

Fastighetsverksamhet

9 338

9 644

10 040

10 396

10 559

11 075

11 075

11 804

12 003

12 285

Företagstjänster

66 450

65 988

66 411

68 720

68 808

71 057

72 780

74 752

73 623

77 427

Offentlig förvaltning och försvar

26 961

28 226

27 949

28 251

29 560

31 067

33 778

34 211

35 448

36 497

Utbildning

61 815

63 805

65 107

66 607

69 965

72 011

72 921

74 490

73 809

74 281

Vård och omsorg; sociala tjänster

90 749

92 544

95 313

98 676

103 003

102 496

102 229

103 450

103 765

103 809

Kulturella och personliga tjänster

24 385

24 999

25 478

25 688

26 013

26 362

26 111

28 452

27 437

28 405

Näringsgren okänd

7 781

7 578

7 499

7 443

6 810

7 184

6 572

8 893

8 795

9 885

Totalt

555 905

560 530

565 560

575 822

588 816

599 105

607 549

623 733

620 031

637 191

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Skåne län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

100

99

96

96

92

95

96

94

Tillverkning och utvinning

100

97

97

95

94

93

93

91

90

96

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

102

104

105

105

109

109

114

116

Byggverksamhet

100

99

100

103

106

110

114

116

116

121

Handel

100

101

100

102

104

105

106

107

107

106

Transport och magasinering

100

101

100

100

101

102

104

106

102

107

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

104

108

111

113

114

129

118

132

Information och kommunikation

100

101

102

104

111

117

123

131

135

146

Finans- och försäkringsverksamhet

100

102

104

104

105

104

106

105

107

105

Fastighetsverksamhet

100

103

108

111

113

119

119

126

129

132

Företagstjänster

100

99

100

103

104

107

110

112

111

117

Offentlig förvaltning och försvar

100

105

104

105

110

115

125

127

131

135

Utbildning

100

103

105

108

113

116

118

121

119

120

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

105

109

114

113

113

114

114

114

Kulturella och personliga tjänster

100

103

104

105

107

108

107

117

113

116

Näringsgren okänd

100

97

96

96

88

92

84

114

113

127

Totalt

100

101

102

104

106

108

109

112

112

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta