Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

44,6 procent av totalbefolkningen i Södermanlands län är förvärvsarbetande. Motsvarande andel för hela riket är 48 procent.

Folkmängd i Södermanlands län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 418

8 951

17 369

 

 

8 418

8 951

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 904

9 513

18 417

 

 

8 904

9 513

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

9 057

9 596

18 653

 

 

9 057

9 596

0,0

0,0

3,0

3,2

15-19

8 472

9 241

17 713

1 908

1 494

6 564

7 747

0,6

0,5

2,2

2,6

20-24

6 966

8 068

15 034

4 216

4 782

2 750

3 286

1,4

1,6

0,9

1,1

25-29

8 526

9 028

17 554

6 098

6 684

2 428

2 344

2,0

2,2

0,8

0,8

30-34

9 173

9 436

18 609

6 816

7 443

2 357

1 993

2,3

2,5

0,8

0,7

35-39

8 559

8 678

17 237

6 628

7 078

1 931

1 600

2,2

2,4

0,6

0,5

40-44

8 364

8 637

17 001

6 668

7 190

1 696

1 447

2,2

2,4

0,6

0,5

45-49

9 302

9 273

18 575

7 763

7 871

1 539

1 402

2,6

2,6

0,5

0,5

50-54

9 540

9 820

19 360

7 922

8 291

1 618

1 529

2,6

2,8

0,5

0,5

55-59

9 252

9 539

18 791

7 421

7 752

1 831

1 787

2,5

2,6

0,6

0,6

60-64

8 674

8 646

17 320

5 914

6 069

2 760

2 577

2,0

2,0

0,9

0,9

65-69

8 571

8 259

16 830

2 212

2 657

6 359

5 602

0,7

0,9

2,1

1,9

70-74

9 389

8 928

18 317

971

1 623

8 418

7 305

0,3

0,5

2,8

2,4

75-79

7 898

7 421

15 319

0

0

7 898

7 421

0,0

0,0

2,6

2,5

80-84

4 868

4 258

9 126

 

 

4 868

4 258

0,0

0,0

1,6

1,4

85-89

3 029

2 057

5 086

 

 

3 029

2 057

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 607

767

2 374

 

 

1 607

767

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

464

168

632

 

 

464

168

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

70

14

84

 

 

70

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

149 103

150 298

299 401

64 537

68 934

84 566

81 364

21,6

23,0

28,2

27,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta