Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

45,5 procent av totalbefolkningen i Södermanlands län är förvärvsarbetande. Motsvarande andel för hela riket är 48,9 procent.

Folkmängd i Södermanlands län 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 261

8 786

17 047

 

 

8 261

8 786

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

9 145

9 625

18 770

 

 

9 145

9 625

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

8 990

9 671

18 661

 

 

8 990

9 671

0,0

0,0

3,0

3,2

15-19

8 658

9 395

18 053

2 084

1 741

6 574

7 654

0,7

0,6

2,2

2,5

20-24

6 916

8 116

15 032

4 428

5 263

2 488

2 853

1,5

1,7

0,8

0,9

25-29

8 222

8 693

16 915

5 842

6 635

2 380

2 058

1,9

2,2

0,8

0,7

30-34

9 447

9 816

19 263

7 112

7 932

2 335

1 884

2,4

2,6

0,8

0,6

35-39

8 824

8 987

17 811

6 929

7 480

1 895

1 507

2,3

2,5

0,6

0,5

40-44

8 548

8 747

17 295

6 929

7 380

1 619

1 367

2,3

2,4

0,5

0,5

45-49

9 083

9 156

18 239

7 648

7 855

1 435

1 301

2,5

2,6

0,5

0,4

50-54

9 488

9 653

19 141

7 942

8 262

1 546

1 391

2,6

2,7

0,5

0,5

55-59

9 639

9 855

19 494

7 789

8 162

1 850

1 693

2,6

2,7

0,6

0,6

60-64

8 661

8 674

17 335

5 912

6 158

2 749

2 516

2,0

2,0

0,9

0,8

65-69

8 576

8 311

16 887

2 320

2 784

6 256

5 527

0,8

0,9

2,1

1,8

70-74

9 147

8 622

17 769

1 027

1 606

8 120

7 016

0,3

0,5

2,7

2,3

75-79

8 384

7 860

16 244

0

0

8 384

7 860

0,0

0,0

2,8

2,6

80-84

4 989

4 421

9 410

 

 

4 989

4 421

0,0

0,0

1,7

1,5

85-89

3 111

2 190

5 301

 

 

3 111

2 190

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 622

789

2 411

 

 

1 622

789

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

458

178

636

 

 

458

178

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

72

15

87

 

 

72

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

150 241

151 560

301 801

65 962

71 258

84 279

80 302

21,9

23,6

27,9

26,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta