Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

45,5 procent av totalbefolkningen i Södermanlands län är förvärvsarbetande. Motsvarande andel för hela riket är 49 procent.

Folkmängd i Södermanlands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 601

9 006

17 607

 

 

8 601

9 006

0,0

0,0

2,9

3,0

5-9

8 777

9 515

18 292

 

 

8 777

9 515

0,0

0,0

2,9

3,2

10-14

8 929

9 406

18 335

 

 

8 929

9 406

0,0

0,0

3,0

3,2

15-19

8 314

9 195

17 509

2 082

1 633

6 232

7 562

0,7

0,5

2,1

2,5

20-24

7 075

8 102

15 177

4 471

5 106

2 604

2 996

1,5

1,7

0,9

1,0

25-29

8 781

9 339

18 120

6 340

7 143

2 441

2 196

2,1

2,4

0,8

0,7

30-34

8 768

9 109

17 877

6 543

7 323

2 225

1 786

2,2

2,5

0,7

0,6

35-39

8 439

8 445

16 884

6 624

7 023

1 815

1 422

2,2

2,4

0,6

0,5

40-44

8 271

8 649

16 920

6 653

7 303

1 618

1 346

2,2

2,5

0,5

0,5

45-49

9 378

9 291

18 669

7 888

7 970

1 490

1 321

2,7

2,7

0,5

0,4

50-54

9 611

10 029

19 640

7 977

8 557

1 634

1 472

2,7

2,9

0,5

0,5

55-59

8 989

9 226

18 215

7 221

7 533

1 768

1 693

2,4

2,5

0,6

0,6

60-64

8 657

8 608

17 265

5 984

6 102

2 673

2 506

2,0

2,1

0,9

0,8

65-69

8 704

8 374

17 078

2 407

2 737

6 297

5 637

0,8

0,9

2,1

1,9

70-74

9 589

9 159

18 748

1 172

1 733

8 417

7 426

0,4

0,6

2,8

2,5

75-79

7 348

6 975

14 323

0

0

7 348

6 975

0,0

0,0

2,5

2,3

80-84

4 694

4 027

8 721

 

 

4 694

4 027

0,0

0,0

1,6

1,4

85-89

3 068

2 059

5 127

 

 

3 068

2 059

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 588

744

2 332

 

 

1 588

744

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

477

162

639

 

 

477

162

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

44

18

62

 

 

44

18

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

148 102

149 438

297 540

65 362

70 163

82 740

79 275

22,0

23,6

27,8

26,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta