Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Södermanlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Södermanlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

125 412

2 590 052

17,8

5,8

Betesmark

16 904

449 842

2,4

1,0

Skogsmark, produktiv

352 000

23 503 000

50,1

52,5

Skogsmark, improduktiv

33 000

4 630 000

4,7

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

35 359

1 182 224

5,0

2,6

Täkter och gruvområden

792

66 027

0,1

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 200

37 665

0,2

0,1

Öppen myr

10 000

2 958 000

1,4

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

500

3 230 100

0,1

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

32 341

2 084 207

4,6

4,7

Vatten

95 106

4 012 388

13,5

9,0

Summa areal, hektar

702 614

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta