Miljö

Drygt hälften av Södermanlands läns yta bedöms som riksintressant för naturvård eller friluftsliv. Sex procent av länets areal är naturskyddade. Sörmlandsleden som är världens längsta natur- och kulturvandringsled, 1000 km lång, firade 1998 sitt 25-årsjubileum.

I takt med den tekniska utvecklingen har människa börjat påverka sin omgivning på ett sådant sätt att det naturliga kretsloppet störs. Det är i första hand nedfallet av svavelföreningar som bidrar till markförsurningen. Koldioxid ökar växthuseffekten. Tillsammans med vattenånga och en del andra gaser absorberar koldioxid värmestrålning. Den hindrar inte värmen från solljuset att nå jordytan men hejdar effektivt delar av värmestrålningen från jorden att nå ut till rymden.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta