Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2020

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 62 637 59 554 122 191 9,7 1 143 165 90,3
Uppsala län 9 877 6 683 16 560 9,9 150 589 90,1
Södermanlands län 7 214 4 414 11 628 9,7 108 394 90,3
Östergötlands län 10 556 7 306 17 862 8,2 201 099 91,8
Jönköpings län 9 776 6 086 15 862 8,7 165 877 91,3
Kronobergs län 6 508 3 013 9 521 9,4 91 727 90,6
Kalmar län 8 228 3 740 11 968 10,7 99 541 89,3
Gotlands län 3 081 1 219 4 300 15,4 23 640 84,6
Blekinge län 4 396 1 851 6 247 8,8 64 448 91,2
Skåne län 39 258 21 569 60 827 9,8 559 204 90,2
Hallands län 10 199 6 705 16 904 11,6 128 230 88,4
Västra Götalands län 45 268 30 748 76 016 8,9 781 385 91,1
Värmlands län 9 095 4 130 13 225 10,4 113 855 89,6
Örebro län 7 216 4 350 11 566 8,1 131 904 91,9
Västmanlands län 5 635 4 529 10 164 8,3 112 306 91,7
Dalarnas län 8 712 5 133 13 845 10,4 119 141 89,6
Gävleborgs län 8 053 4 325 12 378 9,5 117 732 90,5
Västernorrlands län 7 593 3 755 11 348 9,9 103 798 90,1
Jämtlands län 6 121 2 750 8 871 14,0 54 578 86,0
Västerbottens län 7 895 4 057 11 952 9,0 121 240 91,0
Norrbottens län 7 815 4 074 11 889 9,8 109 767 90,2
Riket 285 133 189 991 475 124 9,5 4 501 620 90,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta