Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2021 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Södermanlands län

2 636

26 681

88 706

1 999

120 022

Riket

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Södermanlands län

2,2

22,2

73,9

1,7

100

Riket

1,9

19,1

77,8

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021

           

Södermanlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

2 388

30 822

76 101

2 259

111 570

2009

2 420

27 376

74 547

2 187

106 530

2010

2 526

27 983

76 583

2 065

109 157

2011

2 906

28 812

78 661

1 820

112 199

2012

2 827

28 066

79 804

1 714

112 411

2013

2 801

27 766

81 600

1 696

113 863

2014

2 776

27 379

81 952

1 688

113 795

2015

2 682

27 280

83 026

1 863

114 851

2016

2 595

27 140

84 944

1 927

116 606

2017

2 651

27 355

86 734

2 012

118 752

2018

2 509

27 904

87 793

1 615

119 821

2019

2 604

27 657

89 920

2 111

122 292

2020

2 636

26 681

88 706

1 999

120 022

2021

2 571

27 235

90 716

2 009

122 531

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

2019

97 685

962 287

3 931 584

63 337

5 054 893

2020

98 457

954 492

3 860 069

63 726

4 976 744

2021

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021. Index år 2008=100

           

Södermanlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

89

98

97

95

2010

106

91

101

91

98

2011

122

93

103

81

101

2012

118

91

105

76

101

2013

117

90

107

75

102

2014

116

89

108

75

102

2015

112

89

109

82

103

2016

109

88

112

85

105

2017

111

89

114

89

106

2018

105

91

115

71

107

2019

109

90

118

93

110

2020

110

87

117

88

108

2021

108

88

119

89

110

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

2019

131

96

120

125

115

2020

133

95

118

126

113

2021

130

97

121

123

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta