Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2017-05-30
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.
PDF
Diagram nuläge

Totalt 2 611 000 hektar natur är skyddad i Norrbottens län. Av detta är 2 400 000 hektar landareal vilket motsvarar 23 procent av länet. Den största delen av den skyddade arealen är naturreservat. I hela riket är 10 procent av arealen skyddad.

Skyddad natur 2016-12-31

         

Norrbottens län      

       

 

Antal    

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

8

610 833

549 974

90,0

Naturreservat

381

1 953 588

1 808 504

92,6

Naturvårdsområden

1

610

593

97,2

Djur- och växtskyddsområde

49

52 005

46 580

89,6

Skogligt biotopskyddsområde

504

2 463

2 459

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

..

..

..

..

         

Riket

       

 

Antal

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

29

739 450

631 315

85,4

Naturreservat

4 507

4 638 018

3 804 891

82,0

Naturvårdsområden

88

108 364

72 634

67,0

Djur- och växtskyddsområde

1 539

102 817

61 480

59,8

Skogligt biotopskyddsområde

7 743

27 447

27 386

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

107

277

252

91,0

Källa: Statistiska Centralbyrån samt Naturvårdsverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta