Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 400 349 314 350
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

243

223

195

220

2002

251

231

204

228

2003

265

236

215

238

2004

277

244

219

245

2005

289

252

225

253

2006

306

263

231

264

2007

314

277

242

275

2008

327

286

257

288

2009

329

295

267

295

2010

338

296

270

299

2011

345

310

277

309

2012

354

319

286

318

2013

361

325

293

324

2014

371

332

299

331

2015

382

343

306

341

2016

400

349

314

350

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

         
         
         

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

 
           

Västra Götalands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

103

103

105

104

 

2003

109

106

111

108

 

2004

114

109

112

111

 

2005

119

113

115

115

 

2006

126

118

119

120

 

2007

129

124

124

125

 

2008

135

128

132

131

 

2009

135

132

137

134

 

2010

139

132

139

136

 

2011

142

139

143

140

 

2012

146

143

147

144

 

2013

149

145

150

147

 

2014

153

149

154

151

 

2015

157

154

157

155

 

2016

165

156

161

159

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

104

102

104

103

 

2003

108

105

108

106

 

2004

113

108

111

110

 

2005

117

112

115

114

 

2006

121

116

119

118

 

2007

126

122

124

123

 

2008

130

127

131

129

 

2009

132

130

136

132

 

2010

134

132

140

135

 

2011

138

137

144

139

 

2012

141

142

148

144

 

2013

143

144

152

146

 

2014

147

148

156

150

 

2015

149

153

159

154

 

2016

156

157

163

158

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
   
           
           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta