Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

46,9 procent av totalbefolkningen i Kalix kommun och 49,4 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 48,4 procent.

Folkmängd i Kalix kommun 2016-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

317

354

671

 

 

317

354

0,0

0,0

2,0

2,2

5-9

369

404

773

 

 

369

404

0,0

0,0

2,3

2,5

10-14

394

445

839

 

 

394

445

0,0

0,0

2,4

2,7

15-19

426

457

883

115

99

311

358

0,7

0,6

1,9

2,2

20-24

348

446

794

264

326

84

120

1,6

2,0

0,5

0,7

25-29

385

517

902

303

415

82

102

1,9

2,6

0,5

0,6

30-34

315

396

711

246

336

69

60

1,5

2,1

0,4

0,4

35-39

332

358

690

284

304

48

54

1,8

1,9

0,3

0,3

40-44

444

454

898

384

397

60

57

2,4

2,4

0,4

0,4

45-49

520

552

1 072

455

479

65

73

2,8

3,0

0,4

0,4

50-54

551

592

1 143

474

516

77

76

2,9

3,2

0,5

0,5

55-59

535

584

1 119

435

483

100

101

2,7

3,0

0,6

0,6

60-64

573

604

1 177

374

417

199

187

2,3

2,6

1,2

1,2

65-69

642

616

1 258

116

188

526

428

0,7

1,2

3,2

2,6

70-74

573

635

1 208

59

151

514

484

0,4

0,9

3,2

3,0

75-79

479

430

909

0

0

479

430

0,0

0,0

3,0

2,7

80-84

356

307

663

 

 

356

307

0,0

0,0

2,2

1,9

85-89

226

141

367

 

 

226

141

0,0

0,0

1,4

0,9

90-94

82

45

127

 

 

82

45

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

16

2

18

 

 

16

2

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

1

0

1

 

 

1

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7 884

8 339

16 223

3 509

4 111

4 375

4 228

21,6

25,3

27,0

26,1

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta