Publiceringskalender

Publiceringskalender - datumordning

Kapitel                              

Tabell                                                          

Publicerings- månad

Januari

 

 

Arbete

Arbetslösa totalt

januari

Arbete

Arbetspendling från / till övriga län

januari

Arbete

Arbetspendling inom länet

januari

Arbete

Långtidsarbetslöshet; årsmedeltal

januari

Arbete

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram

januari

Arbete

Öppet arbetslösa

januari

Arbete

Öppet arbetslösa per åldersgrupp

januari

Arbete

Öppet arbetslösa; män och kvinnor

januari

Befolkning och hushåll

Föräldrapenning vid barnets födelse

januari

Befolkning och hushåll

Medelinkomst

januari

Befolkning och hushåll

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

januari

Hälsa och ohälsa

Sjukpenningtal

januari

Infrastruktur

Andel belagd väg av länets totala vägnät

januari

Infrastruktur

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

januari

Näringsliv

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

januari

Näringsliv

Andel sysselsatta i IT-företag av totalt sysselsatta

januari

Näringsliv

Anställda och egna företagare

januari

Näringsliv

Sysselsatta i IT-företag; bransch

januari

Näringsliv

Sysselsatta inom turismberoende branscher

januari

Samhällets service

Befolkningens avstånd till livsmedelsbutik

januari

Samhällets service

Befolkningens avstånd till närmaste vårdcentral

januari

Februari

 

 

Befolkning och hushåll

Andel 65 år och äldre av befolkningen

februari

Befolkning och hushåll

Andel barn 0-15 år av befolkningen

februari

Befolkning och hushåll

Befolkningsförändring senaste 25 år

februari

Befolkning och hushåll

Befolkningsförändring senaste året

februari

Befolkning och hushåll

Befolkningsstruktur

februari

Befolkning och hushåll

Befolkningsutveckling 1805-2010

februari

Befolkning och hushåll

Befolkningsutveckling 1968-

februari

Befolkning och hushåll

Flyttningar från/till övriga län

februari

Befolkning och hushåll

Folkmängd 31 december; ålder

februari

Befolkning och hushåll

Invandring och utvandring

februari

Befolkning och hushåll

Ungdomars (18-24 år) flyttningar från /till övriga län

februari

Befolkning och hushåll

Utrikes födda kvinnor och män

februari

Befolkning och hushåll

Försörjningskvot

februari

Hälsa och ohälsa

Skilsmässofrekvens

februari

Infrastruktur

Personbilar i trafik

februari

Infrastruktur

Personbilar per 1000 invånare

februari

Kultur och fritid

Statsbidrag för kulturmiljövård

februari

Näringsliv

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

februari

Näringsliv

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

februari

Näringsliv

Kvinnliga företagare i nystartade företag

februari

Näringsliv

Motiv till företagsstarten

februari

Näringsliv

Nya företag per 1000 invånare

februari

Näringsliv

Nyföretagandet fördelat på län och näringsgren

februari

Näringsliv

Nystartade företag

februari

Utbildning

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år, kön

februari

Utbildning

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

februari

Utbildning

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; länet

februari

Utbildning

Utbildningsnivå utrikes/inrikes födda

februari

Mars

 

 

Hälsa och ohälsa

Anmälda brott fördelade efter brottets art

mars

Hälsa och ohälsa

Anmälda brott per 1 000 invånare

mars

Hälsa och ohälsa

Försäljning av läkemedel

mars

Hälsa och ohälsa

Medellivslängd

mars

Hälsa och ohälsa

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning

mars

Näringsliv

Företagskonkurser

mars

Näringsliv

Företagskonkurser fördelade efter antal anställda

mars

Näringsliv

Företagskonkurser med fördelning på bransch

mars

Näringsliv

Företagskonkurser; kommunerna

mars

Regional ekonomi

Industrins investeringar i genomsnitt

mars

Regional ekonomi

Industrins investeringar i länet och riket

mars

Samhällets service

Antal läkare per 1000 inv

mars

Utbildning

Utbildningsnivå hos boende i kommunerna

mars

April

 

 

Befolkning och hushåll

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 

april

Befolkning och hushåll

Medborgarskap hos länets in- och utvandrare

april

Miljö

Försäljn. av handelsgödsel, Kg fosfor per hektar

april

Miljö

Försäljn. av handelsgödsel, Kg kalium per hektar

april

Miljö

Försäljn. av handelsgödsel, Kg kväve per hektar

april

Näringsliv

Gästnätter efter gästernas nationalitet

april

Näringsliv

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm

april

Näringsliv

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm; länen

april

Näringsliv

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

april

Utbildning

Högskolenybörjare per 1000 invånare

april

Utbildning

Utbildningsnivå för kvinnor och män 25-64 år

april

Maj

 

 

Arbete

Kommunens 15 största arbetsgivare

maj

Energi

Energianvändning per inv (kWh/inv)

maj

Energi

Industrins energianvändning; kommuner

maj

Energi

Kärnkraftsblockens energiproduktion

maj

Energi

Vattenkraftproduktionen

maj

Infrastruktur

Inrikes sjöfart; de största hamnarna

maj

Infrastruktur

Lastat gods på lastbil; destination

maj

Infrastruktur

Passagerare per flygplats

maj

Infrastruktur

Passagerartrafik med fartyg

maj

Infrastruktur

Sjöfart; lastade och lossade varumängder

maj

Infrastruktur

Sjöfart; utrikes och inrikes

maj

Infrastruktur

Utrikes sjöfart; de största hamnarna

maj

Miljö

Naturskyddade områden

maj

Juni

 

 

Befolkning och hushåll

Ekonomiskt bistånd

juni

Energi

El- och fjärrvärmeproduktion

juni

Energi

Industrins energianvändning; län

juni

Geografi

Större tätorter (vart 5:e år)

juni

Hälsa och ohälsa

Pågående långa sjukfall

juni

Infrastruktur

Gods per flygplats

juni

Kultur och fritid

Antal barnbokslån per barn

juni

Kultur och fritid

Antal medielån per invånare

juni

Kultur och fritid

Kostnader för kultur; landstinget

juni

Kultur och fritid

Kulturella institutioner

juni

Näringsliv

EU-stöd till jordbruket

juni

Näringsliv

EU-stöd, kompensationsbidrag

juni

Regional ekonomi

Landstingskommunala investeringar

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader affärsverksamhet

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för barnomsorg

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för fritidsverksamhet

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för grundskola

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för gymnasieskola

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för infrastuktur, skydd, mm

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för kulturverksamhet

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser

juni

Samhällets service

Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta

juni

Utbildning

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

juni

Juli / Augusti

 

 

Miljö

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

juli

Samhällets service

Enkelresor med färdtjänst per person

juli

Samhällets service

Färdtjänstberättigade per 1000 inv

juli

Hälsa och ohälsa

Döda per 100 000 av medelfolkmängden; dödsorsak

augusti

September

 

 

Regional ekonomi

Kommunala investeringar

september

Regional ekonomi

Primärkommunala investeringar

september

Oktober

 

 

Energi

Flerbostadshus; uppvärmningssätt

oktober

Energi

Värmeverk; andelar efter produktionssätt

oktober

Energi

Värmeverk; GWh

oktober

Kultur och fritid

Länets museer

oktober

Utbildning

Grundskolan - betyg åk 6

oktober

Utbildning

Grundskolan - betyg åk 9

oktober

Utbildning

Grundskolan - gymnasiebehörighet

oktober

November

 

 

Energi

Elförbrukning fördelat på slutgiltig användare

november

Energi

Elförbrukning i bostäder

november

Energi

Elförbrukning; län

november

Energi

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

november

Energi

Småhus; uppvärmningssätt

november

Geografi

Markanvändningen i länet

november

Näringsliv

Export/importföretag fördelade efter omsättning

november

Näringsliv

Export/importföretag fördelat efter landområden

november

Näringsliv

Detaljhandelsindex

november

Utbildning

Grundskolan - nationella prov i svenska

november

Utbildning

Grundskolan - nationella prov i svenska som andra språk

november

Utbildning

Grundskolan - nationella prov i matematik

november

December

 

 

Arbete

Andel sysselsatta av befolkningen

december

Arbete

Förvärvsarbetande 1993-ff

december

Arbete

Förvärvsfrekvens i olika åldersgrupper

december

Arbete

Länets 25 största arbetsgivare

december

Befolkning och hushåll

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

december

Kultur och fritid

Antal fritidshus per kommun

december

Kultur och fritid

Tillgång till fritidshus

december

Näringsliv

Antal arbetsställen 1990 ff

december

Näringsliv

Arbetsställen efter antal anställda

december

Näringsliv

Arbetsställen efter näringsgren; kommunerna

december

Näringsliv

Branschstruktur

december

Näringsliv

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

december

Näringsliv

Sysselsatta per bransch

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt ; energiproduktionens andel

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt per bransch och sektor

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt per invånare; kommunerna

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt per invånare; länet

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt per invånare; näringsliv och off.sektor

december

Regional ekonomi

Bruttoregionprodukt per sysselsatt

december

Regional ekonomi

Disponibel inkomst per invånare

december

Regional ekonomi

Kommunalskatt

december

Regional ekonomi

Lönesumma per sysselsatt

december

Regional ekonomi

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

december

Regional ekonomi

Skatteunderlag

december

Utbildning

Befolkningens (16-64 år) studiedeltagande

december

Utbildning

Grundläggande högskoleutbildningar i länet

december

Utbildning

Gymnasieexamen

december

Befolkning och hushåll

Bilarnas genomsnittsålder 1990 och vart 5:e år

vart 5:e år

Politik

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige

valår

Politik

Kommunfullmäktigevalet senaste

valår

Politik

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

valår

Politik

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige

valår

Politik

Mandatfördelning i riksdagen efter senaste valet

valår

Politik

Partiernas andel i landstingsfullmäktige efter senaste valet

valår

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

valår

Politik

Procent- och mandatfördelning riksdagsvalet

valår

Politik

Resultat av folkomröstningen om införandet av euro

valår

Politik

Resultat av folkomröstningen om medlemskap i EU

valår

Politik

Valdeltagande EU-valet

valår

Politik

Valdeltagande kommunvalet

valår

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta