Arjeplog kommun
Norrbottens län
Arjeplog
Arjeplog // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

59,4 procent av totalbefolkningen i Arjeplogs kommun och 49,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 49 procent.

Folkmängd i Arjeplogs kommun 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

63

61

124

 

 

63

61

0,0

0,0

2,3

2,2

5-9

66

71

137

 

 

66

71

0,0

0,0

2,4

2,5

10-14

63

63

126

 

 

63

63

0,0

0,0

2,3

2,3

15-19

61

76

137

13

23

48

53

0,5

0,8

1,7

1,9

20-24

47

66

113

29

54

18

12

1,0

1,9

0,6

0,4

25-29

60

90

150

48

75

12

15

1,7

2,7

0,4

0,5

30-34

80

80

160

70

68

10

12

2,5

2,4

0,4

0,4

35-39

63

84

147

57

72

6

12

2,0

2,6

0,2

0,4

40-44

58

62

120

49

55

9

7

1,8

2,0

0,3

0,3

45-49

86

85

171

69

73

17

12

2,5

2,6

0,6

0,4

50-54

97

98

195

88

80

9

18

3,2

2,9

0,3

0,6

55-59

80

114

194

62

96

18

18

2,2

3,4

0,6

0,6

60-64

114

109

223

86

74

28

35

3,1

2,7

1,0

1,3

65-69

88

99

187

34

46

54

53

1,2

1,7

1,9

1,9

70-74

88

120

208

9

45

79

75

0,3

1,6

2,8

2,7

75-79

72

83

155

0

0

72

83

0,0

0,0

2,6

3,0

80-84

68

56

124

 

 

68

56

0,0

0,0

2,4

2,0

85-89

42

27

69

 

 

42

27

0,0

0,0

1,5

1,0

90-94

24

10

34

 

 

24

10

0,0

0,0

0,9

0,4

95-99

6

4

10

 

 

6

4

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

1

0

1

 

 

1

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

1 327

1 458

2 785

614

761

713

697

22,0

27,3

25,6

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta