Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2024-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,8 61,2
Uppsala län 38,8 61,2
Södermanlands län 38,7 61,3
Östergötlands län 38,5 61,5
Jönköpings län 39,3 60,7
Kronobergs län 40,4 59,6
Kalmar län 39,5 60,5
Gotlands län 40,0 60,0
Blekinge län 37,4 62,6
Skåne län 36,8 63,2
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 38,4 61,6
Örebro län 38,7 61,3
Västmanlands län 38,9 61,1
Dalarnas län 39,5 60,5
Gävleborgs län 39,5 60,5
Västernorrlands län 38,6 61,4
Jämtlands län 38,3 61,7
Västerbottens län 39,6 60,4
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,6 61,4
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2003-2023.

År Västmanlands län Riket
2003 37,5 35,6
2004 37,2 35,8
2005 37,5 36,2
2006 38,5 36,8
2007 37,2 35,7
2008 36,4 35,6
2009 36,8 33,8
2010 36,3 35,5
2011 36,1 35,8
2012 36,9 36,2
2013 37,9 37,2
2014 38,4 37,5
2015 40,1 38,1
2016 39,8 38,3
2017 39,8 38,4
2018 39,1 38,4
2019 38,7 38,5
2020 39,1 39,2
2021 39,7 39,7
2022 39,2 39,1
2023 38,9 38,6
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2003-2023. Index år 2003=100

År Västmanlands län Riket
2003 100 100
2004 99 101
2005 100 102
2006 103 103
2007 99 100
2008 97 100
2009 98 95
2010 97 100
2011 96 100
2012 99 102
2013 101 104
2014 103 105
2015 107 107
2016 106 107
2017 106 108
2018 104 108
2019 103 108
2020 104 110
2021 106 112
2022 105 110
2023 104 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta