Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,5 procent av totalbefolkningen i Piteå kommun och 49,8 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 48,7 procent.

Folkmängd i Piteå kommun 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 079

1 117

2 196

 

 

1 079

1 117

0,0

0,0

2,6

2,7

5-9

1 135

1 132

2 267

 

 

1 135

1 132

0,0

0,0

2,7

2,7

10-14

1 073

1 226

2 299

 

 

1 073

1 226

0,0

0,0

2,5

2,9

15-19

1 137

1 288

2 425

289

298

848

990

0,7

0,7

2,0

2,4

20-24

1 033

1 279

2 312

743

949

290

330

1,8

2,3

0,7

0,8

25-29

1 285

1 437

2 722

999

1 154

286

283

2,4

2,7

0,7

0,7

30-34

1 140

1 296

2 436

943

1 110

197

186

2,2

2,6

0,5

0,4

35-39

1 132

1 202

2 334

964

1 065

168

137

2,3

2,5

0,4

0,3

40-44

1 259

1 208

2 467

1 095

1 090

164

118

2,6

2,6

0,4

0,3

45-49

1 321

1 406

2 727

1 144

1 276

177

130

2,7

3,0

0,4

0,3

50-54

1 375

1 426

2 801

1 177

1 275

198

151

2,8

3,0

0,5

0,4

55-59

1 272

1 289

2 561

1 038

1 136

234

153

2,5

2,7

0,6

0,4

60-64

1 372

1 303

2 675

916

977

456

326

2,2

2,3

1,1

0,8

65-69

1 355

1 386

2 741

246

473

1 109

913

0,6

1,1

2,6

2,2

70-74

1 517

1 381

2 898

179

313

1 338

1 068

0,4

0,7

3,2

2,5

75-79

947

920

1 867

0

0

947

920

0,0

0,0

2,2

2,2

80-84

757

520

1 277

 

 

757

520

0,0

0,0

1,8

1,2

85-89

490

273

763

 

 

490

273

0,0

0,0

1,2

0,6

90-94

192

97

289

 

 

192

97

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

45

14

59

 

 

45

14

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

0

0

0

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

20 916

21 200

42 116

9 733

11 116

11 183

10 084

23,1

26,4

26,6

23,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta