Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västmanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västmanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

506

1 437

1 943

25 062

71 554

96 616

26,0

25,9

Tillverkning och utvinning

4 793

16 013

20 806

136 752

411 536

548 288

23,0

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

406

1 075

1 481

14 338

40 857

55 195

27,4

26,0

Byggverksamhet

871

8 299

9 170

38 622

334 485

373 107

9,5

10,4

Handel

5 647

7 517

13 164

267 205

327 987

595 192

42,9

44,9

Transport och magasinering

1 053

3 894

4 947

49 096

180 816

229 912

21,3

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 843

1 955

3 798

89 007

87 358

176 365

48,5

50,5

Information och kommunikation

524

1 615

2 139

68 358

162 209

230 567

24,5

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

549

397

946

50 221

50 548

100 769

58,0

49,8

Fastighetsverksamhet

930

1 187

2 117

36 124

51 715

87 839

43,9

41,1

Företagstjänster

6 363

9 260

15 623

276 645

356 243

632 888

40,7

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

4 210

2 495

6 705

190 144

131 717

321 861

62,8

59,1

Utbildning

10 894

3 251

14 145

405 537

141 586

547 123

77,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 984

4 544

22 528

640 892

176 441

817 333

79,8

78,4

Kulturella och personliga tjänster

2 837

1 711

4 548

134 034

94 786

228 820

62,4

58,6

Näringsgren okänd

679

541

1 220

36 905

25 399

62 304

55,7

59,2

Totalt

60 089

65 191

125 280

2 458 942

2 645 237

5 104 179

48,0

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Västmanlands län

                     

Näringsgren

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 121

2 068

2 019

2 007

1 940

1 962

1 909

1 918

1 968

1 943

Tillverkning och utvinning

24 103

23 666

23 169

22 585

21 971

21 281

21 720

21 320

20 594

20 806

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 298

1 327

1 382

1 418

1 478

1 484

1 523

1 481

1 482

1 481

Byggverksamhet

8 093

8 179

8 116

8 387

8 538

8 917

9 025

9 045

8 941

9 170

Handel

12 908

12 824

12 769

12 909

12 897

12 864

13 038

13 035

12 940

13 164

Transport och magasinering

4 901

5 034

4 674

4 802

4 775

4 836

4 944

5 047

4 821

4 947

Hotell- och restaurangverksamhet

2 807

2 982

3 073

3 053

3 099

3 345

3 451

3 724

3 410

3 798

Information och kommunikation

2 577

2 531

2 501

2 296

2 232

2 178

2 238

2 252

2 202

2 139

Finans- och försäkringsverksamhet

1 034

1 028

1 067

1 050

1 039

1 045

978

968

973

946

Fastighetsverksamhet

1 618

1 687

1 773

1 780

1 837

1 943

1 897

2 115

2 106

2 117

Företagstjänster

11 957

12 376

12 276

12 684

13 014

14 397

14 777

15 137

14 841

15 623

Offentlig förvaltning och försvar

5 821

6 099

6 466

6 447

6 666

6 705

6 883

6 828

6 525

6 705

Utbildning

11 275

11 508

11 813

11 960

12 400

12 654

13 177

13 851

13 799

14 145

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 113

19 610

20 027

21 015

21 862

21 811

21 950

22 419

22 288

22 528

Kulturella och personliga tjänster

4 067

4 213

4 129

4 304

4 375

4 309

4 301

4 598

4 383

4 548

Näringsgren okänd

1 162

1 159

1 227

1 099

1 062

1 161

1 090

1 250

1 197

1 220

Totalt

114 855

116 291

116 481

117 796

119 185

120 892

122 901

124 988

122 470

125 280

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Västmanlands län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

98

95

95

91

93

90

90

93

92

Tillverkning och utvinning

100

98

96

94

91

88

90

88

85

86

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

106

109

114

114

117

114

114

114

Byggverksamhet

100

101

100

104

105

110

112

112

110

113

Handel

100

99

99

100

100

100

101

101

100

102

Transport och magasinering

100

103

95

98

97

99

101

103

98

101

Hotell- och restaurangverksamhet

100

106

109

109

110

119

123

133

121

135

Information och kommunikation

100

98

97

89

87

85

87

87

85

83

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

103

102

100

101

95

94

94

91

Fastighetsverksamhet

100

104

110

110

114

120

117

131

130

131

Företagstjänster

100

104

103

106

109

120

124

127

124

131

Offentlig förvaltning och försvar

100

105

111

111

115

115

118

117

112

115

Utbildning

100

102

105

106

110

112

117

123

122

125

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

103

105

110

114

114

115

117

117

118

Kulturella och personliga tjänster

100

104

102

106

108

106

106

113

108

112

Näringsgren okänd

100

100

106

95

91

100

94

108

103

105

Totalt

100

101

101

103

104

105

107

109

107

109

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta