Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västmanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västmanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

522

1 446

1 968

25 233

73 224

98 457

26,5

25,6

Tillverkning och utvinning

4 746

15 848

20 594

131 585

405 456

537 041

23,0

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

383

1 099

1 482

13 692

40 016

53 708

25,8

25,5

Byggverksamhet

818

8 123

8 941

36 768

326 975

363 743

9,1

10,1

Handel

5 656

7 284

12 940

262 100

323 056

585 156

43,7

44,8

Transport och magasinering

1 013

3 808

4 821

47 791

176 421

224 212

21,0

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

1 630

1 780

3 410

78 828

80 504

159 332

47,8

49,5

Information och kommunikation

515

1 687

2 202

63 517

155 043

218 560

23,4

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

556

417

973

49 187

49 013

98 200

57,1

50,1

Fastighetsverksamhet

908

1 198

2 106

35 040

51 647

86 687

43,1

40,4

Företagstjänster

6 280

8 561

14 841

262 024

336 280

598 304

42,3

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 116

2 409

6 525

185 231

129 561

314 792

63,1

58,8

Utbildning

10 589

3 210

13 799

403 036

141 882

544 918

76,7

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 833

4 455

22 288

636 775

172 449

809 224

80,0

78,7

Kulturella och personliga tjänster

2 737

1 646

4 383

129 188

91 496

220 684

62,4

58,5

Näringsgren okänd

649

548

1 197

37 566

26 160

63 726

54,2

58,9

Totalt

58 951

63 519

122 470

2 397 561

2 579 183

4 976 744

48,1

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Västmanlands län

                     

Näringsgren

2011     

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 104

2 121

2 068

2 019

2 007

1 940

1 962

1 909

1 918

1 968

Tillverkning och utvinning

23 942

24 103

23 666

23 169

22 585

21 971

21 281

21 720

21 320

20 594

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 318

1 298

1 327

1 382

1 418

1 478

1 484

1 523

1 481

1 482

Byggverksamhet

8 110

8 093

8 179

8 116

8 387

8 538

8 917

9 025

9 045

8 941

Handel

12 945

12 908

12 824

12 769

12 909

12 897

12 864

13 038

13 035

12 940

Transport och magasinering

4 844

4 901

5 034

4 674

4 802

4 775

4 836

4 944

5 047

4 821

Hotell- och restaurangverksamhet

2 621

2 807

2 982

3 073

3 053

3 099

3 345

3 451

3 724

3 410

Information och kommunikation

2 650

2 577

2 531

2 501

2 296

2 232

2 178

2 238

2 252

2 202

Finans- och försäkringsverksamhet

1 034

1 034

1 028

1 067

1 050

1 039

1 045

978

968

973

Fastighetsverksamhet

1 643

1 618

1 687

1 773

1 780

1 837

1 943

1 897

2 115

2 106

Företagstjänster

11 561

11 957

12 376

12 276

12 684

13 014

14 397

14 777

15 137

14 841

Offentlig förvaltning och försvar

6 034

5 821

6 099

6 466

6 447

6 666

6 705

6 883

6 828

6 525

Utbildning

11 274

11 275

11 508

11 813

11 960

12 400

12 654

13 177

13 851

13 799

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 560

19 113

19 610

20 027

21 015

21 862

21 811

21 950

22 419

22 288

Kulturella och personliga tjänster

3 945

4 067

4 213

4 129

4 304

4 375

4 309

4 301

4 598

4 383

Näringsgren okänd

1 024

1 162

1 159

1 227

1 099

1 062

1 161

1 090

1 250

1 197

Totalt

113 609

114 855

116 291

116 481

117 796

119 185

120 892

122 901

124 988

122 470

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Västmanlands län. Index år 2011=100

                     

Näringsgren

2011     

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

98

96

95

92

93

91

91

94

Tillverkning och utvinning

100

101

99

97

94

92

89

91

89

86

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

98

101

105

108

112

113

116

112

112

Byggverksamhet

100

100

101

100

103

105

110

111

112

110

Handel

100

100

99

99

100

100

99

101

101

100

Transport och magasinering

100

101

104

96

99

99

100

102

104

100

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

114

117

116

118

128

132

142

130

Information och kommunikation

100

97

96

94

87

84

82

84

85

83

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

99

103

102

100

101

95

94

94

Fastighetsverksamhet

100

98

103

108

108

112

118

115

129

128

Företagstjänster

100

103

107

106

110

113

125

128

131

128

Offentlig förvaltning och försvar

100

96

101

107

107

110

111

114

113

108

Utbildning

100

100

102

105

106

110

112

117

123

122

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

103

106

108

113

118

118

118

121

120

Kulturella och personliga tjänster

100

103

107

105

109

111

109

109

117

111

Näringsgren okänd

100

113

113

120

107

104

113

106

122

117

Totalt

100

101

102

103

104

105

106

108

110

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta