Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

46,7 procent av totalbefolkningen i Älvsbyns kommun och 49,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 49 procent.

Folkmängd i Älvsbyns kommun 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

194

210

404

 

 

194

210

0,0

0,0

2,4

2,6

5-9

206

220

426

 

 

206

220

0,0

0,0

2,6

2,7

10-14

190

218

408

 

 

190

218

0,0

0,0

2,4

2,7

15-19

210

271

481

42

47

168

224

0,5

0,6

2,1

2,8

20-24

178

252

430

118

175

60

77

1,5

2,2

0,7

1,0

25-29

227

249

476

170

204

57

45

2,1

2,5

0,7

0,6

30-34

207

249

456

164

214

43

35

2,0

2,7

0,5

0,4

35-39

196

212

408

160

185

36

27

2,0

2,3

0,4

0,3

40-44

192

219

411

163

188

29

31

2,0

2,3

0,4

0,4

45-49

244

258

502

209

230

35

28

2,6

2,9

0,4

0,3

50-54

259

264

523

219

232

40

32

2,7

2,9

0,5

0,4

55-59

230

272

502

185

224

45

48

2,3

2,8

0,6

0,6

60-64

269

258

527

183

172

86

86

2,3

2,1

1,1

1,1

65-69

252

298

550

58

109

194

189

0,7

1,4

2,4

2,3

70-74

267

267

534

44

69

223

198

0,5

0,9

2,8

2,5

75-79

207

208

415

0

0

207

208

0,0

0,0

2,6

2,6

80-84

183

127

310

 

 

183

127

0,0

0,0

2,3

1,6

85-89

120

81

201

 

 

120

81

0,0

0,0

1,5

1,0

90-94

59

31

90

 

 

59

31

0,0

0,0

0,7

0,4

95-99

8

3

11

 

 

8

3

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

1

0

1

 

 

1

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

3 899

4 167

8 066

1 715

2 049

2 184

2 118

21,3

25,4

27,1

26,3

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta