Geografi

Örebro län har en landareal som omfattar 8 546 km2. Största delen, 65 procent, består av skogsmark. Länets regioner kan kulturgeografisk indelas i Bergslagen och Mälardalen. I det kuperade och skogrika Bergslagen har brytvärda mineraler av olika slag exploaterats ända sedan förhistorisk tid, i första hand järn- och sulfidmalmer. Mälardalen består av ett karaktäristiskt spricklandskap med lågt liggande odlade lermarker omväxlande med högre stråk av morän och isälvsavlagringar. Rullstensåsarna är mälarlandskapens kännetecken liksom torra och enbevuxna backar.

Redan på 1200-talet grundades länets första stad, Örebro, som också är länets residensstad.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta