Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Västra Götalands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västra Götalands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

465 250

2 590 052

16,2

5,8

Betesmark

61 799

449 842

2,1

1,0

Skogsmark, produktiv

1 290 000

23 503 000

44,8

52,5

Skogsmark, improduktiv

151 000

4 630 000

5,2

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

155 208

1 182 224

5,4

2,6

Täkter och gruvområden

4 470

66 027

0,2

0,1

Golfbanor o. skidpistar

4 085

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

54 000

2 958 000

1,9

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

200

3 230 100

0,0

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

193 973

2 084 207

6,7

4,7

Vatten

497 821

4 012 388

17,3

9,0

Summa areal, hektar

2 877 806

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta