Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2022-09-20
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Västra Götalands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västra Götalands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

458 510

2 549 525

13,3

4,8

Betesmark

65 144

463 516

1,9

0,9

Skogsmark, produktiv

1 285 000

23 431 000

37,2

44,0

Skogsmark, improduktiv

127 000

4 442 000

3,7

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

165 680

1 282 628

4,8

2,4

Öppen myr

53 017

2 949 792

1,5

5,5

Övrig mark

237 170

5 846 000

6,9

11,0

Total vattenareal

1 058 631

12 228 557

30,7

23,0

Summa areal, hektar

3 450 152

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta