Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Arbete Långtidsarbetslöshet 2021-02-24
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2021-02-24
Geografi Areal och befolkningstäthet 2021-02-24
Befolkning och hushåll Befolkningsstruktur 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsutveckling 1805-2020 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring 25 år 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsförändringsenaste året 2021-02-23
Befolkning och hushåll Folkmängd 31 december; ålder 2021-02-23
Befolkning och hushåll Andel 65 år och äldre av befolkningen 2021-02-23
Befolkning och hushåll Andel barn 0-15 år av befolkningen 2021-02-23
Befolkning och hushåll Försörjningskvot 2021-02-23
Befolkning och hushåll Inrikes flyttningar 2021-02-23
Befolkning och hushåll Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2021-02-23
Befolkning och hushåll Invandring och utvandring 2021-02-23
Befolkning och hushåll Utrikes födda kvinnor och män 2021-02-23
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2021-02-22
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2021-02-18
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2021-02-18
Infrastruktur Personbilar i trafik 2021-02-17
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2021-02-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-02-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-02-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-02-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-02-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-02-11
Snabbstatistik Varsel 2021-02-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-02-04
Snabbststistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-02-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-02-02
Befolkning och hushåll Medelinkomst 2021-01-27
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2021-01-22
Näringsliv Anställda och egna företagare, kommun 2021-01-22
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2021-01-22
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2021-01-22
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2021-01-22
Arbete Arbetspendling inom länet 2021-01-22
Arbete Arbetspendling till övriga län 2021-01-22
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-01-19
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2021-01-18
Infrastruktur Gods per flygplats 2021-01-18
Befolkning och hushåll Föräldrapenning vid barns födelse 2021-01-15
Befolkning och hushåll Tillfällig föräldrapenning 2021-01-15
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2021-01-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-01-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-01-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-01-15
Snabbstatistik Varsel 2021-01-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-01-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-01-15
Snabbstatistik Fastighetspriser kv4 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa 2021-01-14
Arbete Sysselsatta i program 2021-01-14
Arbete Arbetslösa totalt 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa efter kön 2021-01-14
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2021-01-11
Infrastruktur Nyregistrerade bilar efter drivmedel 2021-01-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-01-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-01-07
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2020-12-22
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2020-12-22
Regional ekonomi BRP per invånare 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2020-12-21
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2020-12-21
Regional ekonomi Kommunal skatt 2020-12-17
Regional ekonomi Skatteunderlag 2020-12-17
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2020-12-15
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2020-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-12-15
Snabbstatistik Varsel 2020-12-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-12-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-12-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-12-14
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-12-11
Arbete Största arbetsgivare 2020-12-10
Näringsliv Arbetsställenefter kommun och näringsgren 2020-12-10
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2020-12-09
Näringsliv Arbetsställen med anställda 2020-12-09
Näringsliv Branschstruktur 2020-12-09
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter landområden 2020-12-09
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättning 2020-12-09
Snabbstatistik Lönesummor kv 3 Örebro län och Gotlands län 2020-12-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-11-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-12-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-12-02
Energi Elförbrukning slutlig användare 2020-11-27
Energi Elförbrukning per län 2020-11-27
Energi Elförbrukning i bostäder 2020-11-27
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2020-11-27
Arbete Andel sysselsatta, ålder 2020-11-26
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2020-11-26
Arbete Antal förvärvsarbetande 2020-11-26
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2020-11-26
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020-11-26
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3 2020-11-23
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3 2020-11-23
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-11-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-11-16
Energi Värmeverk, GWh 2020-11-11
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2020-11-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-11-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-11-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-11-11
Snabbstatistik Varsel 2020-11-10
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 3 2020-11-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-11-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-11-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-11-03
Kultur och fritid Statsbidrag för kulturmiljövård 2020-10-19
Energi Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt 2020-10-19
Energi Småhus, uppvärmning 2020-10-19
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-10-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-10-14
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2020-10-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-10-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-10-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-10-12
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 3 2020-10-08
Snabbstatistik Varsel 2020-10-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-10-06
Snabbstatistik Nyregisrerade snöskotrar 2020-10-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-10-02
Kultur och fritid Länets museer 2020-09-29
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2020-09-21
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-09-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-09-14
Snabbstatistik Varsel 2020-09-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-09-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-09-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-09-14
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2020-09-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-09-07
Snabbstatistik Lönesummor kv 2 Örebro län och Gotlands län 2020-09-02
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-09-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-09-02
Hälsa och ohälsa Dödsorsaker 2020-09-02
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2020-09-02
Regional ekonomi Primärkommunala investeringar 2020-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - äldre och funktionsnedsatta 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - individ- och familjeomsorg 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - barnomsorg 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - grundskolan 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - gymnasieskolan 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - säskilt riktade insatser 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - infrastruktur, skydd mm 2020-09-01
Samhällets service Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2020-09-01
Kultur och fritid Regionernas nettokostnader för kultur 2020-08-24
Kultur och fritid Regionernas kostnader för kultur 2020-08-24
Regional ekonomi Regionernas investeringar 2020-08-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 2 2020-08-24
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 2 2020-08-24
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2020-08-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-08-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-08-17
Snabbstatistik Fastighetspriser 2020-08-12
Snabbstatistik Varsel 2020-08-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-08-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-08-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-08-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-08-10
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-08-10
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-08-04
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-07-15
Snabbstatistik Varsel 2020-07-13
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-07-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-07-13
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-07-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-07-13
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-07-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-07-02
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2020-06-18
Samhällets service Färdtjänst, enkelresor 2020-06-18
Näringsliv Nystartade företag 2020-06-18
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2020-06-18
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2020-06-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-06-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-06-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-06-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-06-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-06-11
Snabbstatistik Varsel 2020-06-08
Snabbstatistik Lönesummor kv 1, Örebro län, Gotlands län 2020-06-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-06-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-06-02
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-06-02
Miljö Naturskyddade områden 2020-05-27
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter 2020-05-27
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter 2020-05-27
Snabbstatistik Varsel 2020-05-25
Kultur och fritid Medielån per invånare 2020-05-20
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2020-05-20
Snabbstatistik Varsel 2020-05-19
Infrastruktur Lastat gods på lastbil samt destination 2020-05-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-05-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-05-15
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2020-05-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-05-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-05-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-05-11
Snabbstatistik Varsel 2020-05-11
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2020-05-08
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2020-05-08
Utbildning Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda 2020-05-08
Utbildning Studiecirkeldeltagande per 1000 invänare 2020-05-07
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2020-05-07
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2020-05-07
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön 2020-05-07
Befolkning och hushåll Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2020-05-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-05-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-05-05
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-05-05
Snabbstatistik Varsel 2020-05-05
Energi Vattenkraftproduktion 2020-05-04
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kväve 2020-04-29
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Fosfor 2020-04-29
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kalium 2020-04-29
Kultur och fritid Antal fritidshus per kommun 2020-04-23
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2020-04-21
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2020-04-21
Energi Vindkraft 2020-04-20
Befolkning Medborgarskap, in- och utvandrare 2020-04-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-04-15
Snabbstatistik Fastighetspriser 2020-04-15
Snabbstatistik Varsel 2020-04-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-04-15
Snabbstatistik Atbetslösa i program 2020-04-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-04-15
Snabbstatistik Varsel 2020-04-07
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2020-04-07
Näringsliv Hotellgäster fördelade per målgrupp 2020-04-07
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2020-04-07
Näringsliv Antal gästnätter på hotell, stugbyar, camping, vandrarhem SoL 2020-04-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-04-06
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2020-04-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-04-06
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-04-06
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2020-03-31
Hälsa och ohälsa Anmälda brottfördelade efter brottstyp 2020-03-31
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2020-03-31
Infrastruktur Bredband vis fiber 2020-03-31
Näringsliv Företagskonkurser med fördelning på bransch 2020-03-30
Näringsliv Företagskonkurser 2020-03-27
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2020-03-27
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storlek 2020-03-27
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2020-03-23
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2020-03-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-03-16
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-03-16
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-03-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-03-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-03-11
Snabbstatistik Varsel 2020-03-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-03-05
Snabbstatistik Lönesummor kv 4, Örebro län, Gotlands län 2020-03-05
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-03-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-03-03
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2020-02-26
Energi Industrins energianvändning 2020-02-26
Geografi Areal och befolkningstäthet 2020-02-24
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2020-02-24
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2020-02-19
Näringsliv Åkerarealens användning 2020-02-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-02-17
Arbete Långtidsarbetslöshet 2020-02-10
Regional ekonomi Lönesumma dag- och nattbefolkning 2020-01-30
Befolkning och hushåll Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag 2020-01-23
Utbildning Gymnasieexamen 2019-12-11
Arbete 15 största arbetsgivarna Norrbottens kommuner 2019-12-10
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska som andra språk 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, matematik 2019-12-02
Utbildning Grundskolan, betyg årskurs 6 2019-10-24
Näringsliv Jordbrukets djur 2019-10-15
Utbildning Grundskolan - betyg årskurs 9 2019-10-01
Utbildning Grundskolan - gymnasiebehörighet 2019-10-01
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2019-09-04
Politik EU-parlamentsvalen 2019-06-03
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2019-05-06
Regional ekonomi Energisektorns andel av BRP 2019-02-01
Näringsliv Jordbrukets djur 2019-01-30

Politik

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

Valresultat landstingsvalet 2018-09-26

Politik

Valdeltagande kommunvalet 2018-09-26

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-09-25

Geografi

Markanvändningen 2018-09-24

Politik

Valresultat riksdagsvalet 2018-09-18
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03
Geografi Städer 2018-03-28

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

 

     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta