Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 405

51 517

99 922

 

 

48 405

51 517

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

49 886

52 825

102 711

 

 

49 886

52 825

0,0

0,0

2,9

3,0

10-14

49 898

53 284

103 182

 

 

49 898

53 284

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

45 715

48 679

94 394

10 823

9 155

34 892

39 524

0,6

0,5

2,0

2,3

20-24

45 980

52 387

98 367

28 234

31 654

17 746

20 733

1,6

1,8

1,0

1,2

25-29

61 293

64 829

126 122

45 323

49 399

15 970

15 430

2,6

2,8

0,9

0,9

30-34

62 282

66 208

128 490

48 394

54 639

13 888

11 569

2,8

3,2

0,8

0,7

35-39

54 174

57 836

112 010

43 449

48 422

10 725

9 414

2,5

2,8

0,6

0,5

40-44

51 740

53 957

105 697

43 020

46 099

8 720

7 858

2,5

2,7

0,5

0,5

45-49

53 941

55 933

109 874

46 060

48 213

7 881

7 720

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

54 985

56 362

111 347

46 238

48 019

8 747

8 343

2,7

2,8

0,5

0,5

55-59

52 926

54 466

107 392

43 259

44 999

9 667

9 467

2,5

2,6

0,6

0,5

60-64

47 333

47 815

95 148

33 075

34 352

14 258

13 463

1,9

2,0

0,8

0,8

65-69

45 022

43 635

88 657

12 875

16 080

32 147

27 555

0,7

0,9

1,9

1,6

70-74

45 486

43 665

89 151

5 397

9 721

40 089

33 944

0,3

0,6

2,3

2,0

75-79

37 775

35 025

72 800

0

0

37 775

35 025

0,0

0,0

2,2

2,0

80-84

25 119

20 316

45 435

 

 

25 119

20 316

0,0

0,0

1,4

1,2

85-89

16 645

10 661

27 306

 

 

16 645

10 661

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 521

4 148

12 669

 

 

8 521

4 148

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 549

844

3 393

 

 

2 549

844

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

311

65

376

 

 

311

65

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

859 986

874 457

1 734 443

406 147

440 752

453 839

433 705

23,4

25,4

26,2

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta