Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 194

10 414

13 608

24 165

73 520

97 685

23,5

24,7

Tillverkning och utvinning

29 846

86 215

116 061

133 618

414 160

547 778

25,7

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 060

6 100

8 160

13 219

38 492

51 711

25,2

25,6

Byggverksamhet

6 157

54 922

61 079

35 915

326 883

362 798

10,1

9,9

Handel

48 880

58 111

106 991

268 188

326 167

594 355

45,7

45,1

Transport och magasinering

9 893

32 171

42 064

50 803

185 162

235 965

23,5

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

15 760

14 634

30 394

91 688

89 897

181 585

51,9

50,5

Information och kommunikation

8 720

24 448

33 168

63 308

154 461

217 769

26,3

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

5 506

4 431

9 937

48 330

47 716

96 046

55,4

50,3

Fastighetsverksamhet

6 098

8 921

15 019

35 103

51 393

86 496

40,6

40,6

Företagstjänster

46 728

65 608

112 336

269 535

345 934

615 469

41,6

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

30 754

19 927

50 681

178 237

124 843

303 080

60,7

58,8

Utbildning

68 833

22 941

91 774

411 345

143 901

555 246

75,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

110 059

27 241

137 300

645 306

169 892

815 198

80,2

79,2

Kulturella och personliga tjänster

21 818

15 037

36 855

134 841

95 534

230 375

59,2

58,5

Näringsgren okänd

5 653

4 113

9 766

37 592

25 745

63 337

57,9

59,4

Totalt

419 959

455 234

875 193

2 441 193

2 613 700

5 054 893

48,0

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Västra Götalands län

                     

Näringsgren

2010    

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11 023

14 007

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

13 069

13 608

Tillverkning och utvinning

122 962

123 643

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

120 638

116 061

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7 014

7 098

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

8 053

8 160

Byggverksamhet

49 717

51 821

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

60 396

61 079

Handel

99 479

100 560

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

106 940

106 991

Transport och magasinering

40 532

41 780

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

42 242

42 064

Hotell- och restaurangverksamhet

23 396

23 754

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

27 644

30 394

Information och kommunikation

22 788

23 822

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

31 253

33 168

Finans- och försäkringsverksamhet

9 937

9 860

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

10 198

9 937

Fastighetsverksamhet

11 965

12 320

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

14 096

15 019

Företagstjänster

78 209

83 930

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

109 318

112 336

Offentlig förvaltning och försvar

38 048

39 203

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

48 718

50 681

Utbildning

76 523

77 252

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

89 954

91 774

Vård och omsorg; sociala tjänster

124 493

124 818

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

139 274

137 300

Kulturella och personliga tjänster

30 886

31 648

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

33 902

36 855

Näringsgren okänd

7 119

8 947

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

7 887

9 766

Totalt

754 091

774 463

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

863 582

875 193

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Västra Götalands län index=2010

                     

Näringsgren

2010    

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

127

127

126

126

125

121

122

119

123

Tillverkning och utvinning

100

101

98

96

94

95

96

96

98

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

104

106

109

109

111

113

115

116

Byggverksamhet

100

104

105

106

108

111

115

118

121

123

Handel

100

101

102

102

103

104

105

106

108

108

Transport och magasinering

100

103

103

103

102

102

101

103

104

104

Hotell- och restaurangverksamhet

100

102

108

114

117

116

119

119

118

130

Information och kommunikation

100

105

108

111

111

111

124

129

137

146

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

99

99

98

100

102

103

103

100

Fastighetsverksamhet

100

103

103

111

109

111

114

116

118

126

Företagstjänster

100

107

112

113

114

121

125

135

140

144

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

105

108

110

111

117

122

128

133

Utbildning

100

101

102

104

106

108

113

117

118

120

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

102

104

105

109

113

113

112

110

Kulturella och personliga tjänster

100

102

106

106

106

108

109

109

110

119

Näringsgren okänd

100

126

130

123

125

132

125

115

111

137

Totalt

100

103

104

105

105

108

111

113

115

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta