Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västerbottens län 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 160

7 739

14 899

 

 

7 160

7 739

0,0

0,0

2,6

2,8

5-9

7 515

8 044

15 559

 

 

7 515

8 044

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

7 644

7 970

15 614

 

 

7 644

7 970

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

7 265

7 637

14 902

2 044

1 431

5 221

6 206

0,7

0,5

1,9

2,3

20-24

8 900

9 725

18 625

5 058

6 023

3 842

3 702

1,8

2,2

1,4

1,3

25-29

9 005

10 117

19 122

6 591

7 714

2 414

2 403

2,4

2,8

0,9

0,9

30-34

9 498

10 341

19 839

7 588

8 611

1 910

1 730

2,8

3,1

0,7

0,6

35-39

8 071

8 896

16 967

6 802

7 722

1 269

1 174

2,5

2,8

0,5

0,4

40-44

7 761

8 246

16 007

6 825

7 360

936

886

2,5

2,7

0,3

0,3

45-49

7 766

8 246

16 012

6 919

7 488

847

758

2,5

2,7

0,3

0,3

50-54

7 947

8 115

16 062

7 004

7 282

943

833

2,6

2,7

0,3

0,3

55-59

7 989

8 299

16 288

6 875

7 298

1 114

1 001

2,5

2,7

0,4

0,4

60-64

7 640

7 775

15 415

5 611

5 941

2 029

1 834

2,0

2,2

0,7

0,7

65-69

7 778

7 726

15 504

2 389

3 081

5 389

4 645

0,9

1,1

2,0

1,7

70-74

7 559

7 592

15 151

1 202

2 083

6 357

5 509

0,4

0,8

2,3

2,0

75-79

6 653

6 325

12 978

0

0

6 653

6 325

0,0

0,0

2,4

2,3

80-84

4 532

3 662

8 194

 

 

4 532

3 662

0,0

0,0

1,7

1,3

85-89

2 875

1 930

4 805

 

 

2 875

1 930

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 404

674

2 078

 

 

1 404

674

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

339

144

483

 

 

339

144

0,0

0,0

0,1

0,1

100-

49

10

59

 

 

49

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

135 350

139 213

274 563

64 908

72 034

70 442

67 179

23,6

26,2

25,7

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta