Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 413

10 212

13 625

25 062

71 554

96 616

25,0

25,9

Tillverkning och utvinning

29 739

83 720

113 459

136 752

411 536

548 288

26,2

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 263

6 571

8 834

14 338

40 857

55 195

25,6

26,0

Byggverksamhet

6 684

56 291

62 975

38 622

334 485

373 107

10,6

10,4

Handel

48 701

58 975

107 676

267 205

327 987

595 192

45,2

44,9

Transport och magasinering

9 600

31 570

41 170

49 096

180 816

229 912

23,3

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

14 699

14 138

28 837

89 007

87 358

176 365

51,0

50,5

Information och kommunikation

9 533

25 839

35 372

68 358

162 209

230 567

27,0

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

5 388

4 508

9 896

50 221

50 548

100 769

54,4

49,8

Fastighetsverksamhet

6 057

8 753

14 810

36 124

51 715

87 839

40,9

41,1

Företagstjänster

47 659

67 562

115 221

276 645

356 243

632 888

41,4

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

32 728

20 504

53 232

190 144

131 717

321 861

61,5

59,1

Utbildning

68 336

22 511

90 847

405 537

141 586

547 123

75,2

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

110 562

28 837

139 399

640 892

176 441

817 333

79,3

78,4

Kulturella och personliga tjänster

21 178

14 678

35 856

134 034

94 786

228 820

59,1

58,6

Näringsgren okänd

5 509

4 104

9 613

36 905

25 399

62 304

57,3

59,2

Totalt

422 049

458 773

880 822

2 458 942

2 645 237

5 104 179

47,9

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Västra Götalands län.

                     

Näringsgren

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

13 069

13 608

13 762

13 625

Tillverkning och utvinning

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

120 638

116 061

113 257

113 459

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

8 053

8 160

8 602

8 834

Byggverksamhet

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

60 396

61 079

61 240

62 975

Handel

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

106 940

106 991

105 380

107 676

Transport och magasinering

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

42 242

42 064

40 174

41 170

Hotell- och restaurangverksamhet

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

27 644

30 394

26 409

28 837

Information och kommunikation

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

31 253

33 168

33 114

35 372

Finans- och försäkringsverksamhet

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

10 198

9 937

9 963

9 896

Fastighetsverksamhet

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

14 096

15 019

14 770

14 810

Företagstjänster

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

109 318

112 336

108 537

115 221

Offentlig förvaltning och försvar

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

48 718

50 681

52 354

53 232

Utbildning

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

89 954

91 774

89 597

90 847

Vård och omsorg; sociala tjänster

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

139 274

137 300

136 463

139 399

Kulturella och personliga tjänster

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

33 902

36 855

33 965

35 856

Näringsgren okänd

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

7 887

9 766

9 814

9 613

Totalt

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

863 582

875 193

857 401

880 822

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Västra Götalands län. Index år 2012=100.

                     

Näringsgren

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

99

99

96

97

94

98

99

98

Tillverkning och utvinning

100

97

96

97

97

98

100

96

94

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

103

105

106

107

109

111

112

118

122

Byggverksamhet

100

100

102

105

109

112

115

116

117

120

Handel

100

101

101

102

103

104

106

106

104

106

Transport och magasinering

100

100

99

99

99

100

101

101

96

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

108

107

110

110

109

120

104

114

Information och kommunikation

100

102

103

103

115

119

127

135

135

144

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

99

101

103

104

103

101

101

100

Fastighetsverksamhet

100

108

105

108

111

112

114

122

120

120

Företagstjänster

100

101

102

108

112

120

125

128

124

132

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

105

106

112

117

122

127

132

134

Utbildning

100

102

104

106

111

115

115

118

115

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

106

110

110

109

108

107

109

Kulturella och personliga tjänster

100

100

100

102

103

104

104

113

104

110

Näringsgren okänd

100

94

96

101

96

88

85

105

106

104

Totalt

100

101

101

104

106

109

110

112

109

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta