Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 356

10 406

13 762

25 233

73 224

98 457

24,4

25,6

Tillverkning och utvinning

29 125

84 132

113 257

131 585

405 456

537 041

25,7

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 170

6 432

8 602

13 692

40 016

53 708

25,2

25,5

Byggverksamhet

6 385

54 855

61 240

36 768

326 975

363 743

10,4

10,1

Handel

47 630

57 750

105 380

262 100

323 056

585 156

45,2

44,8

Transport och magasinering

9 412

30 762

40 174

47 791

176 421

224 212

23,4

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

13 272

13 137

26 409

78 828

80 504

159 332

50,3

49,5

Information och kommunikation

8 639

24 475

33 114

63 517

155 043

218 560

26,1

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

5 474

4 489

9 963

49 187

49 013

98 200

54,9

50,1

Fastighetsverksamhet

5 901

8 869

14 770

35 040

51 647

86 687

40,0

40,4

Företagstjänster

45 323

63 214

108 537

262 024

336 280

598 304

41,8

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

32 072

20 282

52 354

185 231

129 561

314 792

61,3

58,8

Utbildning

67 198

22 399

89 597

403 036

141 882

544 918

75,0

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

108 815

27 648

136 463

636 775

172 449

809 224

79,7

78,7

Kulturella och personliga tjänster

19 964

14 001

33 965

129 188

91 496

220 684

58,8

58,5

Näringsgren okänd

5 645

4 169

9 814

37 566

26 160

63 726

57,5

58,9

Totalt

410 381

447 020

857 401

2 397 561

2 579 183

4 976 744

47,9

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Västra Götalands län.

                     

Näringsgren

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

14 007

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

13 069

13 608

13 762

Tillverkning och utvinning

123 643

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

120 638

116 061

113 257

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7 098

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

8 053

8 160

8 602

Byggverksamhet

51 821

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

60 396

61 079

61 240

Handel

100 560

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

106 940

106 991

105 380

Transport och magasinering

41 780

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

42 242

42 064

40 174

Hotell- och restaurangverksamhet

23 754

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

27 644

30 394

26 409

Information och kommunikation

23 822

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

31 253

33 168

33 114

Finans- och försäkringsverksamhet

9 860

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

10 198

9 937

9 963

Fastighetsverksamhet

12 320

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

14 096

15 019

14 770

Företagstjänster

83 930

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

109 318

112 336

108 537

Offentlig förvaltning och försvar

39 203

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

48 718

50 681

52 354

Utbildning

77 252

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

89 954

91 774

89 597

Vård och omsorg; sociala tjänster

124 818

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

139 274

137 300

136 463

Kulturella och personliga tjänster

31 648

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

33 902

36 855

33 965

Näringsgren okänd

8 947

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

7 887

9 766

9 814

Totalt

774 463

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

863 582

875 193

857 401

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Västra Götalands län. Index år 2011=100.

                     

Näringsgren

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

99

99

98

95

96

93

97

98

Tillverkning och utvinning

100

98

95

93

95

95

96

98

94

92

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

105

108

108

109

112

113

115

121

Byggverksamhet

100

101

101

103

107

110

114

117

118

118

Handel

100

101

101

102

102

104

105

106

106

105

Transport och magasinering

100

100

100

99

98

98

100

101

101

96

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

112

115

114

117

117

116

128

111

Information och kommunikation

100

103

106

107

107

119

123

131

139

139

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

99

99

101

103

104

103

101

101

Fastighetsverksamhet

100

100

108

106

108

111

113

114

122

120

Företagstjänster

100

104

105

106

113

117

125

130

134

129

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

105

107

108

114

118

124

129

134

Utbildning

100

101

103

105

107

112

116

116

119

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

104

105

109

113

113

112

110

109

Kulturella och personliga tjänster

100

103

103

103

105

106

107

107

116

107

Näringsgren okänd

100

104

98

99

105

99

92

88

109

110

Totalt

100

101

102

103

105

108

110

112

113

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta