Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 326

9 944

13 266

24 529

68 337

92 856

25,1

26,4

Tillverkning och utvinning

30 943

85 269

116 209

141 716

418 257

559 991

26,6

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 451

6 593

9 044

15 307

40 513

55 818

27,1

27,4

Byggverksamhet

7 266

58 187

65 452

41 567

346 093

387 641

11,1

10,7

Handel

50 160

59 983

110 142

275 872

335 067

610 954

45,5

45,2

Transport och magasinering

9 843

31 680

41 521

49 543

179 869

229 389

23,7

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

16 969

15 601

32 569

99 541

94 868

194 408

52,1

51,2

Information och kommunikation

10 125

27 203

37 328

73 472

172 187

245 653

27,1

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

5 616

4 785

10 398

52 670

53 681

106 340

54,0

49,5

Fastighetsverksamhet

6 127

8 685

14 813

37 015

52 117

89 142

41,4

41,5

Företagstjänster

51 286

71 846

123 131

295 896

374 396

670 287

41,7

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

34 324

21 831

56 156

199 500

135 305

334 783

61,1

59,6

Utbildning

69 729

22 467

92 195

410 294

141 171

551 469

75,6

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

110 902

28 846

139 748

643 309

178 497

821 800

79,4

78,3

Kulturella och personliga tjänster

21 509

15 197

36 707

137 008

97 342

234 364

58,6

58,5

Näringsgren okänd

5 153

5 497

10 645

34 424

32 485

66 900

48,4

51,4

Totalt

435 729

473 614

909 324

2 531 663

2 720 185

5 251 795

47,9

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Västra Götalands län.

                     

Näringsgren

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

13 069

13 608

13 599

13 506

13 266

Tillverkning och utvinning

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

120 638

116 061

113 344

113 415

116 209

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

8 053

8 160

8 664

8 854

9 044

Byggverksamhet

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

60 396

61 079

61 517

63 070

65 452

Handel

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

106 940

106 991

105 805

108 473

110 142

Transport och magasinering

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

42 242

42 064

40 314

41 074

41 521

Hotell- och restaurangverksamhet

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

27 644

30 394

26 568

29 053

32 569

Information och kommunikation

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

31 253

33 168

32 802

35 136

37 328

Finans- och försäkringsverksamhet

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

10 198

9 937

10 035

10 032

10 398

Fastighetsverksamhet

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

14 096

15 019

14 961

14 933

14 813

Företagstjänster

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

109 318

112 336

108 997

116 317

123 131

Offentlig förvaltning och försvar

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

48 718

50 681

53 227

53 846

56 156

Utbildning

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

89 954

91 774

89 695

91 152

92 195

Vård och omsorg; sociala tjänster

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

139 274

137 300

136 596

139 835

139 748

Kulturella och personliga tjänster

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

33 902

36 855

33 960

35 646

36 707

Näringsgren okänd

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

7 887

9 766

10 697

10 729

10 645

Totalt

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

863 582

875 193

860 781

885 071

909 324

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Västra Götalands län. Index år 2013=100.

                     

Näringsgren

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

99

96

97

94

98

98

97

95

Tillverkning och utvinning

100

98

100

100

100

102

99

96

96

99

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

103

104

107

108

109

116

119

121

Byggverksamhet

100

102

105

109

112

115

116

117

120

125

Handel

100

101

101

102

104

105

105

104

107

108

Transport och magasinering

100

99

99

99

101

102

101

97

99

100

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

102

104

105

104

114

100

109

122

Information och kommunikation

100

101

101

113

117

124

132

130

139

148

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

101

103

105

104

101

102

102

106

Fastighetsverksamhet

100

98

100

102

104

106

113

112

112

111

Företagstjänster

100

101

107

111

119

124

127

124

132

140

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

103

108

113

118

123

129

130

136

Utbildning

100

102

104

109

112

113

115

113

115

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

105

109

109

108

106

105

108

108

Kulturella och personliga tjänster

100

100

102

102

103

104

113

104

109

112

Näringsgren okänd

100

101

107

101

94

90

112

122

123

122

Totalt

100

101

103

106

108

109

111

109

112

115

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta