Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Gotlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Gotlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

85 846

2 590 052

27,1

5,8

Betesmark

25 734

449 842

8,1

1,0

Skogsmark, produktiv

126 000

23 503 000

39,8

52,5

Skogsmark, improduktiv

16 000

4 630 000

5,1

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

15 467

1 182 224

4,9

2,6

Täkter och gruvområden

1 393

66 027

0,4

0,1

Golfbanor o. skidpistar

431

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

7 000

2 958 000

2,2

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

2 750

3 230 100

0,9

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

32 877

2 084 207

10,4

4,7

Vatten

3 177

4 012 388

1,0

9,0

Summa areal, hektar

316 675

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta