Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2022-09-20
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Hallands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Hallands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

106 785

2 549 525

12,2

4,8

Betesmark

15 828

463 516

1,8

0,9

Skogsmark, produktiv

300 000

23 431 000

34,3

44,0

Skogsmark, improduktiv

20 000

4 442 000

2,3

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

41 962

1 282 628

4,8

2,4

Öppen myr

16 642

2 949 792

1,9

5,5

Övrig mark

43 913

5 846 000

5,0

11,0

Total vattenareal

330 141

12 228 557

37,7

23,0

Summa areal, hektar

875 271

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta