Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2022-09-20
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Norrbottens län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Norrbottens län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

32 047

2 549 525

0,3

4,8

Betesmark

8 862

463 516

0,1

0,9

Skogsmark, produktiv

3 899 000

23 431 000

34,5

44,0

Skogsmark, improduktiv

1 753 000

4 442 000

15,5

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

87 937

1 282 628

0,8

2,4

Öppen myr

1 127 716

2 949 792

10,0

5,5

Övrig mark

2 888 912

5 846 000

25,6

11,0

Total vattenareal

1 490 443

12 228 557

13,2

23,0

Summa areal, hektar

11 287 917

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta