Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Norrbottens län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Norrbottens län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

32 954

2 590 052

0,3

5,8

Betesmark

2 762

449 842

0,0

1,0

Skogsmark, produktiv

3 937 000

23 503 000

37,4

52,5

Skogsmark, improduktiv

1 814 000

4 630 000

17,2

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

72 366

1 182 224

0,7

2,6

Täkter och gruvområden

15 645

66 027

0,1

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 581

37 665

0,0

0,1

Öppen myr

1 135 000

2 958 000

10,8

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

1 869 950

3 230 100

17,8

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

842 629

2 084 207

8,0

4,7

Vatten

796 994

4 012 388

7,6

9,0

Summa areal, hektar

10 520 881

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta