Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västmanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Västmanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

494

1 424

1 918

24 165

73 520

97 685

25,8

24,7

Tillverkning och utvinning

4 960

16 360

21 320

133 618

414 160

547 778

23,3

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

382

1 099

1 481

13 219

38 492

51 711

25,8

25,6

Byggverksamhet

839

8 206

9 045

35 915

326 883

362 798

9,3

9,9

Handel

5 738

7 297

13 035

268 188

326 167

594 355

44,0

45,1

Transport och magasinering

1 060

3 987

5 047

50 803

185 162

235 965

21,0

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

1 811

1 913

3 724

91 688

89 897

181 585

48,6

50,5

Information och kommunikation

531

1 721

2 252

63 308

154 461

217 769

23,6

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

548

420

968

48 330

47 716

96 046

56,6

50,3

Fastighetsverksamhet

899

1 216

2 115

35 103

51 393

86 496

42,5

40,6

Företagstjänster

6 304

8 833

15 137

269 535

345 934

615 469

41,6

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 223

2 605

6 828

178 237

124 843

303 080

61,8

58,8

Utbildning

10 666

3 185

13 851

411 345

143 901

555 246

77,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 115

4 304

22 419

645 306

169 892

815 198

80,8

79,2

Kulturella och personliga tjänster

2 789

1 809

4 598

134 841

95 534

230 375

60,7

58,5

Näringsgren okänd

699

551

1 250

37 592

25 745

63 337

55,9

59,4

Totalt

60 058

64 930

124 988

2 441 193

2 613 700

5 054 893

48,1

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Västmanlands län

                     

Näringsgren

2010    

2011     

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 758

2 104

2 121

2 068

2 019

2 007

1 940

1 962

1 909

1 918

Tillverkning och utvinning

23 440

23 942

24 103

23 666

23 169

22 585

21 971

21 281

21 720

21 320

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 296

1 318

1 298

1 327

1 382

1 418

1 478

1 484

1 523

1 481

Byggverksamhet

7 837

8 110

8 093

8 179

8 116

8 387

8 538

8 917

9 025

9 045

Handel

12 225

12 945

12 908

12 824

12 769

12 909

12 897

12 864

13 038

13 035

Transport och magasinering

4 750

4 844

4 901

5 034

4 674

4 802

4 775

4 836

4 944

5 047

Hotell- och restaurangverksamhet

2 593

2 621

2 807

2 982

3 073

3 053

3 099

3 345

3 451

3 724

Information och kommunikation

2 617

2 650

2 577

2 531

2 501

2 296

2 232

2 178

2 238

2 252

Finans- och försäkringsverksamhet

1 048

1 034

1 034

1 028

1 067

1 050

1 039

1 045

978

968

Fastighetsverksamhet

1 667

1 643

1 618

1 687

1 773

1 780

1 837

1 943

1 897

2 115

Företagstjänster

10 967

11 561

11 957

12 376

12 276

12 684

13 014

14 397

14 777

15 137

Offentlig förvaltning och försvar

5 972

6 034

5 821

6 099

6 466

6 447

6 666

6 705

6 883

6 828

Utbildning

11 407

11 274

11 275

11 508

11 813

11 960

12 400

12 654

13 177

13 851

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 367

18 560

19 113

19 610

20 027

21 015

21 862

21 811

21 950

22 419

Kulturella och personliga tjänster

3 887

3 945

4 067

4 213

4 129

4 304

4 375

4 309

4 301

4 598

Näringsgren okänd

960

1 024

1 162

1 159

1 227

1 099

1 062

1 161

1 090

1 250

Totalt

110 791

113 609

114 855

116 291

116 481

117 796

119 185

120 892

122 901

124 988

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Västmanlands län. Index år=2010

                     

Näringsgren

2010    

2011     

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

120

121

118

115

114

110

112

109

109

Tillverkning och utvinning

100

102

103

101

99

96

94

91

93

91

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

100

102

107

109

114

115

118

114

Byggverksamhet

100

103

103

104

104

107

109

114

115

115

Handel

100

106

106

105

104

106

105

105

107

107

Transport och magasinering

100

102

103

106

98

101

101

102

104

106

Hotell- och restaurangverksamhet

100

101

108

115

119

118

120

129

133

144

Information och kommunikation

100

101

98

97

96

88

85

83

86

86

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

99

98

102

100

99

100

93

92

Fastighetsverksamhet

100

99

97

101

106

107

110

117

114

127

Företagstjänster

100

105

109

113

112

116

119

131

135

138

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

97

102

108

108

112

112

115

114

Utbildning

100

99

99

101

104

105

109

111

116

121

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

104

107

109

114

119

119

120

122

Kulturella och personliga tjänster

100

101

105

108

106

111

113

111

111

118

Näringsgren okänd

100

107

121

121

128

114

111

121

114

130

Totalt

100

103

104

105

105

106

108

109

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta