Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västmanlands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 675

8 213

15 888

 

 

7 675

8 213

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

7 985

8 507

16 492

 

 

7 985

8 507

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

7 731

8 342

16 073

 

 

7 731

8 342

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

7 516

8 055

15 571

1 706

1 447

5 810

6 608

0,6

0,5

2,1

2,4

20-24

6 807

8 161

14 968

4 547

5 128

2 260

3 033

1,6

1,9

0,8

1,1

25-29

9 150

9 792

18 942

6 783

7 643

2 367

2 149

2,5

2,8

0,9

0,8

30-34

8 706

9 138

17 844

6 637

7 545

2 069

1 593

2,4

2,7

0,8

0,6

35-39

7 818

8 048

15 866

6 100

6 796

1 718

1 252

2,2

2,5

0,6

0,5

40-44

7 741

7 990

15 731

6 393

6 859

1 348

1 131

2,3

2,5

0,5

0,4

45-49

8 502

8 743

17 245

7 189

7 621

1 313

1 122

2,6

2,8

0,5

0,4

50-54

9 126

9 654

18 780

7 657

8 413

1 469

1 241

2,8

3,0

0,5

0,4

55-59

8 441

8 720

17 161

6 837

7 247

1 604

1 473

2,5

2,6

0,6

0,5

60-64

7 496

7 794

15 290

5 103

5 648

2 393

2 146

1,8

2,0

0,9

0,8

65-69

7 563

7 358

14 921

2 034

2 435

5 529

4 923

0,7

0,9

2,0

1,8

70-74

8 443

7 889

16 332

941

1 548

7 502

6 341

0,3

0,6

2,7

2,3

75-79

6 642

5 974

12 616

0

0

6 642

5 974

0,0

0,0

2,4

2,2

80-84

4 454

3 814

8 268

 

 

4 454

3 814

0,0

0,0

1,6

1,4

85-89

2 882

1 959

4 841

 

 

2 882

1 959

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 552

760

2 312

 

 

1 552

760

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

470

165

635

 

 

470

165

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

56

13

69

 

 

56

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

136 756

139 089

275 845

61 927

68 330

74 829

70 759

22,4

24,8

27,1

25,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta