Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

52,4 procent av totalbefolkningen i Gällivare kommun och 49,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 49 procent.

Folkmängd i Gällivare kommun 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

437

485

922

 

 

437

485

0,0

0,0

2,5

2,8

5-9

445

424

869

 

 

445

424

0,0

0,0

2,5

2,4

10-14

403

434

837

 

 

403

434

0,0

0,0

2,3

2,5

15-19

380

435

815

125

114

255

321

0,7

0,7

1,5

1,8

20-24

343

425

768

281

350

62

75

1,6

2,0

0,4

0,4

25-29

519

646

1 165

442

560

77

86

2,5

3,2

0,4

0,5

30-34

563

634

1 197

486

565

77

69

2,8

3,2

0,4

0,4

35-39

451

519

970

399

465

52

54

2,3

2,7

0,3

0,3

40-44

387

465

852

349

411

38

54

2,0

2,3

0,2

0,3

45-49

453

507

960

416

468

37

39

2,4

2,7

0,2

0,2

50-54

561

630

1 191

515

563

46

67

2,9

3,2

0,3

0,4

55-59

621

650

1 271

541

575

80

75

3,1

3,3

0,5

0,4

60-64

591

680

1 271

430

479

161

201

2,5

2,7

0,9

1,1

65-69

560

596

1 156

181

219

379

377

1,0

1,2

2,2

2,2

70-74

499

591

1 090

86

161

413

430

0,5

0,9

2,4

2,5

75-79

455

441

896

0

0

455

441

0,0

0,0

2,6

2,5

80-84

399

294

693

 

 

399

294

0,0

0,0

2,3

1,7

85-89

227

181

408

 

 

227

181

0,0

0,0

1,3

1,0

90-94

105

55

160

 

 

105

55

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

25

10

35

 

 

25

10

0,0

0,0

0,1

0,1

100-

2

1

3

 

 

2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

8 426

9 103

17 529

4 251

4 930

4 175

4 173

24,3

28,1

23,8

23,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta