Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

47,3 procent av totalbefolkningen i Kalix kommun och 49,5 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 48,9 procent.

Folkmängd i Kalix kommun 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

350

379

729

 

 

350

379

0,0

0,0

2,2

2,4

5-9

345

385

730

 

 

345

385

0,0

0,0

2,2

2,4

10-14

367

410

777

 

 

367

410

0,0

0,0

2,3

2,6

15-19

373

431

804

111

113

262

318

0,7

0,7

1,7

2,0

20-24

309

391

700

217

288

92

103

1,4

1,8

0,6

0,7

25-29

349

434

783

281

365

68

69

1,8

2,3

0,4

0,4

30-34

397

508

905

328

425

69

83

2,1

2,7

0,4

0,5

35-39

343

402

745

269

342

74

60

1,7

2,2

0,5

0,4

40-44

348

387

735

308

334

40

53

2,0

2,1

0,3

0,3

45-49

475

457

932

422

398

53

59

2,7

2,5

0,3

0,4

50-54

524

541

1 065

466

476

58

65

3,0

3,0

0,4

0,4

55-59

542

589

1 131

458

505

84

84

2,9

3,2

0,5

0,5

60-64

525

580

1 105

367

408

158

172

2,3

2,6

1,0

1,1

65-69

558

576

1 134

153

215

405

361

1,0

1,4

2,6

2,3

70-74

589

536

1 125

77

128

512

408

0,5

0,8

3,2

2,6

75-79

506

530

1 036

0

0

506

530

0,0

0,0

3,2

3,4

80-84

386

316

702

 

 

386

316

0,0

0,0

2,4

2,0

85-89

254

181

435

 

 

254

181

0,0

0,0

1,6

1,1

90-94

106

55

161

 

 

106

55

0,0

0,0

0,7

0,3

95-99

29

5

34

 

 

29

5

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

0

0

0

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7 675

8 093

15 768

3 457

3 997

4 218

4 096

21,9

25,3

26,8

26,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta