Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket            

Andel kvinnor Örebro  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

712

2 043

2 758

24 529

68 337

92 856

25,8

26,4

Tillverkning och utvinning

5 069

15 743

20 811

141 716

418 257

559 991

24,4

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

322

959

1 280

15 307

40 513

55 818

25,1

27,4

Byggverksamhet

1 076

10 205

11 279

41 567

346 093

387 641

9,5

10,7

Handel

7 123

10 137

17 257

275 872

335 067

610 954

41,3

45,2

Transport och magasinering

1 570

5 415

6 987

49 543

179 869

229 389

22,5

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

2 402

2 113

4 514

99 541

94 868

194 408

53,2

51,2

Information och kommunikation

941

2 604

3 544

73 472

172 187

245 653

26,5

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

586

526

1 112

52 670

53 681

106 340

52,7

49,5

Fastighetsverksamhet

1 042

1 569

2 609

37 015

52 117

89 142

39,9

41,5

Företagstjänster

6 221

7 905

14 124

295 896

374 396

670 287

44,0

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

6 647

5 398

12 043

199 500

135 305

334 783

55,2

59,6

Utbildning

12 230

4 313

16 547

410 294

141 171

551 469

73,9

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 116

5 846

27 960

643 309

178 497

821 800

79,1

78,3

Kulturella och personliga tjänster

3 352

2 680

6 029

137 008

97 342

234 364

55,6

58,5

Näringsgren okänd

756

670

1 427

34 424

32 485

66 900

53,0

51,4

Totalt

72 165

78 126

150 281

2 531 663

2 720 185

5 251 795

48,0

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Örebro län

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 155

3 127

3 042

2 927

2 906

2 857

2 989

2 864

2 857

2 758

Tillverkning och utvinning

20 708

20 023

19 717

19 945

20 090

20 643

20 128

19 717

20 334

20 811

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 168

1 232

1 244

1 239

1 201

1 244

1 249

1 225

1 290

1 280

Byggverksamhet

8 980

9 257

9 528

10 095

10 714

10 969

10 769

10 759

11 014

11 279

Handel

15 604

15 507

15 399

15 633

15 761

15 760

15 936

15 978

16 639

17 257

Transport och magasinering

6 573

6 578

6 746

6 776

6 875

6 967

7 029

6 857

7 047

6 987

Hotell- och restaurangverksamhet

3 779

3 767

3 958

4 089

4 132

4 024

4 387

4 029

4 305

4 514

Information och kommunikation

2 604

2 807

2 796

2 858

3 003

3 073

3 297

3 241

3 354

3 544

Finans- och försäkringsverksamhet

1 141

1 193

1 195

1 141

1 026

992

1 037

1 101

1 150

1 112

Fastighetsverksamhet

2 080

2 123

2 200

2 302

2 320

2 413

2 607

2 717

2 615

2 609

Företagstjänster

11 522

11 647

12 026

12 014

12 571

13 020

12 931

12 629

13 414

14 124

Offentlig förvaltning och försvar

8 718

8 843

9 020

9 552

9 956

10 227

9 750

12 017

12 241

12 043

Utbildning

14 281

14 226

14 669

15 334

15 877

16 255

16 835

16 383

16 484

16 547

Vård och omsorg; sociala tjänster

24 182

24 878

25 978

26 299

26 604

26 514

28 085

26 927

27 159

27 960

Kulturella och personliga tjänster

5 471

5 384

5 398

5 618

5 578

5 695

6 154

5 743

5 861

6 029

Näringsgren okänd

1 595

1 591

1 377

1 366

1 464

1 352

1 702

1 474

1 410

1 427

Totalt

131 561

132 183

134 293

137 188

140 078

142 005

144 885

143 661

147 174

150 281

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Örebro län. Index år 2013=100

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015  

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

99

96

93

92

91

95

91

91

87

Tillverkning och utvinning

100

97

95

96

97

100

97

95

98

100

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

105

107

106

103

107

107

105

110

110

Byggverksamhet

100

103

106

112

119

122

120

120

123

126

Handel

100

99

99

100

101

101

102

102

107

111

Transport och magasinering

100

100

103

103

105

106

107

104

107

106

Hotell- och restaurangverksamhet

100

100

105

108

109

106

116

107

114

119

Information och kommunikation

100

108

107

110

115

118

127

124

129

136

Finans- och försäkringsverksamhet

100

105

105

100

90

87

91

96

101

97

Fastighetsverksamhet

100

102

106

111

112

116

125

131

126

125

Företagstjänster

100

101

104

104

109

113

112

110

116

123

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

103

110

114

117

112

138

140

138

Utbildning

100

100

103

107

111

114

118

115

115

116

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

103

107

109

110

110

116

111

112

116

Kulturella och personliga tjänster

100

98

99

103

102

104

112

105

107

110

Näringsgren okänd

100

100

86

86

92

85

107

92

88

89

Totalt

100

100

102

104

106

108

110

109

112

114

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta