Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,9 60,1
Uppsala län 39,6 60,4
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,8 60,2
Jönköpings län 40,6 59,4
Kronobergs län 40,3 59,7
Kalmar län 39,0 61,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,3 62,7
Skåne län 37,3 62,7
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 38,2 61,8
Örebro län 39,5 60,5
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 39,6 60,4
Gävleborgs län 39,3 60,7
Västernorrlands län 39,1 60,9
Jämtlands län 40,5 59,5
Västerbottens län 41,1 58,9
Norrbottens län 37,8 62,2
Riket 39,2 60,8
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2020.

År Värmlands län Riket
2000 36,3 34,4
2001 37,0 35,0
2002 36,0 36,0
2003 36,7 35,6
2004 37,3 35,8
2005 36,9 36,2
2006 37,9 36,8
2007 35,4 35,7
2008 35,9 35,6
2009 35,8 33,8
2010 34,4 35,5
2011 33,9 35,8
2012 35,8 36,2
2013 36,1 37,2
2014 38,4 37,5
2015 36,7 38,1
2016 37,3 38,3
2017 37,9 38,4
2018 38,3 38,4
2019 39,0 38,5
2020 38,2 39,2
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2020. Index år 2000=100

År Värmlands län Riket
2000 100 100
2001 102 102
2002 99 105
2003 101 104
2004 103 104
2005 102 105
2006 105 107
2007 98 104
2008 99 103
2009 99 98
2010 95 103
2011 94 104
2012 99 105
2013 100 108
2014 106 109
2015 101 111
2016 103 111
2017 104 112
2018 106 112
2019 108 112
2020 105 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta