Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Arvika 39 97,0 78,8 61,8 69,7 93,9 87,9 84,8 81,8
Eda 15 100,0 .. 71,4 71,4 .. 85,7 .. 78,6
Filipstad 36 93,8 .. 40,0 60,0 50,0 70,0 53,3 63,3
Forshaga 15 91,7 .. .. .. .. 91,7 83,3 83,3
Grums 0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagfors 21 84,2 .. .. 61,1 72,2 83,3 61,1 61,1
Hammarö 0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Karlstad 111 92,9 63,9 63,5 84,8 86,9 86,6 78,1 85,6
Kil 0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Kristinehamn 51 86,7 67,4 70,5 71,1 75,6 86,4 75,0 82,2
Munkfors . . . . . . . . .
Storfors 0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Sunne 19 .. .. .. .. .. .. .. ..
Säffle 39 93,5 60,0 58,1 54,8 71,0 72,4 65,5 69,0
Torsby 15 92,9 71,4 78,6 92,9 85,7 92,9 78,6 85,7
Årjäng 11 100,0 .. .. .. .. .. .. ..
Värmlands län 372 92,9 61,8 59,9 73,2 79,2 83,2 73,3 79,1
Riket 15 729 92,5 68,4 65,7 80,7 85,1 80,7 74,5 80,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta