Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // EU-stöd till jordbruket

EU-stöd till jordbruket

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Den 1 januari 2005 införde Sverige ett nytt jordbrukarstöd – gårdsstödet. Gårdsstödet är inte kopplat till jordbrukarens produktion utan är i stort sett oberoende av vad och hur mycket jordbrukaren producerar. Jordbrukaren kan få gårdsstödet för all jordbruksmark, både åkermark och för betesmark, som jordbrukaren brukar.
  Miljöstöden syftar till åtgärder för att minska jordbrukets belastning på miljön. Varje land utformar ett program för miljövänliga produktionsmetoder inom jordbruket och för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Programmet utformas efter det egna landets förhållanden och miljöproblem. För miljöstöd krävs ett femårigt åtagande av brukaren (20 år när det gäller stöd till våtmarker och småvatten).
  Kompensationsbidrag riktar sig till områden som har sämre förutsättningar för livsmedelsproduktion (Less Favoured Areas) än andra regioner. I Sverige utgår kompensationsbidrag till stödområden i norra Sverige, delar av skogs- och mellanbygderna i södra och mellersta Sverige samt vissa områden på Öland och Gotland. För att få kompensationsbidrag måste jordbrukaren åta sig att bruka minst tre hektar jordbruksmark inom ett stödområde i minst fem år från första stödutbetalningen. Det krävs också ett visst djurinnehav.
  Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten och syftet är att behålla traditionell jordbruksproduktion som är särskilt lämpad för klimatförhållanden i norra Sverige. Avsiket är också att stödet skall förbättra strukturen för produktion, omsättning och förädling av jordbruksprodukter och säkerställa att miljön och naturvärdena skyddas och bevaras.

PDF
Diagram nuläge

EU-stöd till jordbruket 2019. Tusental kronor

                       

Region

Gårds- stöd

Förgrö- nings- stöd

Unga jord- brukare

Nöt- kreaturs- stöd

Torkstöd

Kompen- sations- bidrag*

Natio- nellt stöd*

Miljö- stöd

Summa bidrag totalt

EU-stöd/ företag

Kompen- sations- bidrag samt nationellt stöd/ företag

Stockholms län

117328

64805

2183

10826

15806

20966

0

23362

255276

132

11

Uppsala län

209658

114429

5429

24278

39157

34849

73

29051

456924

165

13

Södermanlands län

186260

102179

4430

26819

47849

22993

0

52961

443491

218

11

Östergötlands län

333886

333886

10910

69708

96269

32431

0

103817

980907

293

10

Jönköpings län

172110

172110

6510

81404

48259

133250

0

65911

679554

203

40

Kronobergs län

89635

89635

3433

40214

26421

42453

0

23012

314803

143

19

Kalmar län

230245

127421

5545

99651

91613

43481

0

156927

754883

252

15

Gotlands län

138567

76727

3605

37704

40540

20798

0

68383

386324

273

15

Blekinge län

54485

30071

1886

16390

18125

2444

0

24763

148164

113

2

Skåne län

691475

381837

18114

130680

214161

13566

0

149239

1599072

195

2

Hallands län

166704

91912

3933

55063

64894

9914

0

44327

436747

140

3

Västra Götalands län

694387

382982

20559

169801

196019

187410

0

172745

1823903

149

15

Värmlands län

144284

79670

3986

32947

29831

90056

11037

23407

415218

133

32

Örebro län

146220

80764

4289

20956

34865

17712

0

28445

333251

147

8

Västmanlands län

168735

93017

4137

13822

32062

22856

0

27387

362016

225

14

Dalarnas län

83160

45727

2413

19850

15126

68409

13869

14297

262851

135

42

Gävleborgs län

92574

51098

2433

26994

19116

113647

49216

11855

366933

173

77

Västernorrlands län

62695

34670

2180

18337

10815

93016

57045

2484

281242

143

76

Jämtlands län

55222

30564

1686

19609

10724

115581

75854

16405

325645

226

133

Västerbottens län

90789

50195

2707

25223

16161

137427

127399

4376

454277

197

115

Norrbottens län

47514

26270

1946

11050

7580

64443

59747

75248

293798

233

98

Riket

3975932

2193743

112314

951328

1075390

1287700

394240

1118403

11109050

177

27

Källa: Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk Årsbok

*) Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till vissa områden i norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten. Anledningen till att det presenteras siffror för län i södra Sverige, är för att det är där företagen är registrerade. Marken ligger dock i norra Sverige.


 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 

EU-stöd till jordbruket 2006-2019. Tusental kronor

                       

Värmlands län

     

Typ av stöd

Tusental kronor per jordbruksföretag

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2019

EU-stöd

86

89

91

94

101

101

95

104

103

106

133

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

13

16

15

17

20

17

16

19

19

30

32

Riket

                     

Typ av stöd

Tusental kronor per jordbruksföretag

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2019

EU-stöd

130

132

137

139

136

138

130

139

138

144

177

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

12

13

13

13

14

13

14

15

15

25

27

Källa: Jordbruksverket

Utveckling av EU-stöd till jordbruket 2006-2019. Index år 2006=100

                       

Värmlands län

     

Typ av stöd

Index år 2006=100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2019

EU-stöd

100

104

106

110

118

118

111

121

120

124

155

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

100

122

116

131

151

131

124

147

147

228

247

Riket

                     

Typ av stöd

Index år 2006=100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2019

EU-stöd

100

102

106

107

105

106

100

107

106

111

136

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

100

113

110

110

121

110

118

127

127

212

229

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta