Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Värmlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Värmlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

104 727

2 549 525

4,8

4,8

Betesmark

7 946

463 516

0,4

0,9

Skogsmark, produktiv

1 342 000

23 431 000

61,3

44,0

Skogsmark, improduktiv

118 000

4 442 000

5,4

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

58 003

1 282 628

2,6

2,4

Öppen myr

90 789

2 949 792

4,1

5,5

Övrig mark

39 918

5 846 000

1,8

11,0

Total vattenareal

428 554

12 228 557

19,6

23,0

Summa areal, hektar

2 189 937

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta