Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,1 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 48 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden.

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män         

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 017

6 310

12 327

 

 

6 017

6 310

0,0

0,0

2,4

2,5

5-9

6 316

6 725

13 041

 

 

6 316

6 725

0,0

0,0

2,5

2,7

10-14

6 297

6 820

13 117

 

 

6 297

6 820

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

6 315

6 826

13 141

1 668

1 208

4 647

5 618

0,7

0,5

1,9

2,3

20-24

5 839

8 543

14 382

3 909

5 390

1 930

3 153

1,6

2,2

0,8

1,3

25-29

7 170

8 697

15 867

5 551

6 769

1 619

1 928

2,2

2,7

0,6

0,8

30-34

7 427

8 615

16 042

6 105

7 266

1 322

1 349

2,4

2,9

0,5

0,5

35-39

6 396

7 195

13 591

5 409

6 240

987

955

2,2

2,5

0,4

0,4

40-44

6 249

6 716

12 965

5 499

5 926

750

790

2,2

2,4

0,3

0,3

45-49

7 419

7 538

14 957

6 578

6 684

841

854

2,6

2,7

0,3

0,3

50-54

8 010

8 454

16 464

6 994

7 520

1 016

934

2,8

3,0

0,4

0,4

55-59

8 013

8 482

16 495

6 797

7 348

1 216

1 134

2,7

2,9

0,5

0,5

60-64

8 083

8 142

16 225

5 650

5 820

2 433

2 322

2,3

2,3

1,0

0,9

65-69

7 713

8 060

15 773

2 085

2 942

5 628

5 118

0,8

1,2

2,3

2,1

70-74

8 084

8 096

16 180

1 037

2 055

7 047

6 041

0,4

0,8

2,8

2,4

75-79

6 481

6 296

12 777

0

0

6 481

6 296

0,0

0,0

2,6

2,5

80-84

4 871

3 808

8 679

 

 

4 871

3 808

0,0

0,0

2,0

1,5

85-89

3 014

2 066

5 080

 

 

3 014

2 066

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

1 380

676

2 056

 

 

1 380

676

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

308

115

423

 

 

308

115

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

25

7

32

 

 

25

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 427

128 187

249 614

57 282

65 168

64 145

63 019

22,9

26,1

25,7

25,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta