Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,5 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 48,9 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden.

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män         

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

5 980

6 279

12 259

 

 

5 980

6 279

0,0

0,0

2,4

2,5

5-9

6 325

6 730

13 055

 

 

6 325

6 730

0,0

0,0

2,5

2,7

10-14

6 297

6 827

13 124

 

 

6 297

6 827

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

6 356

6 837

13 193

1 836

1 403

4 520

5 434

0,7

0,6

1,8

2,2

20-24

5 894

8 467

14 361

3 935

5 536

1 959

2 931

1,6

2,2

0,8

1,2

25-29

6 714

8 357

15 071

5 233

6 625

1 481

1 732

2,1

2,7

0,6

0,7

30-34

7 686

8 981

16 667

6 365

7 623

1 321

1 358

2,5

3,1

0,5

0,5

35-39

6 551

7 397

13 948

5 560

6 468

991

929

2,2

2,6

0,4

0,4

40-44

6 309

6 763

13 072

5 538

6 011

771

752

2,2

2,4

0,3

0,3

45-49

7 235

7 330

14 565

6 469

6 495

766

835

2,6

2,6

0,3

0,3

50-54

7 803

8 256

16 059

6 849

7 391

954

865

2,7

3,0

0,4

0,3

55-59

8 143

8 648

16 791

6 973

7 524

1 170

1 124

2,8

3,0

0,5

0,5

60-64

7 868

8 094

15 962

5 556

5 838

2 312

2 256

2,2

2,3

0,9

0,9

65-69

7 808

7 982

15 790

2 355

2 960

5 453

5 022

0,9

1,2

2,2

2,0

70-74

7 865

7 883

15 748

1 119

2 047

6 746

5 836

0,4

0,8

2,7

2,3

75-79

6 795

6 608

13 403

0

0

6 795

6 608

0,0

0,0

2,7

2,6

80-84

4 920

3 869

8 789

 

 

4 920

3 869

0,0

0,0

2,0

1,5

85-89

3 101

2 163

5 264

 

 

3 101

2 163

0,0

0,0

1,2

0,9

90-94

1 401

720

2 121

 

 

1 401

720

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

308

109

417

 

 

308

109

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

27

7

34

 

 

27

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

121 386

128 307

249 693

57 788

65 921

63 598

62 386

23,1

26,4

25,5

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta