Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2022-10-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Västerbottens län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västerbottens län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

67 358

2 549 525

1,0

4,8

Betesmark

2 271

463 516

0,0

0,9

Skogsmark, produktiv

3 163 000

23 431 000

47,0

44,0

Skogsmark, improduktiv

783 000

4 442 000

11,6

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

78 509

1 282 628

1,2

2,4

Öppen myr

535 923

2 949 792

8,0

5,5

Övrig mark

871 305

5 846 000

13,0

11,0

Total vattenareal

1 224 584

12 228 557

18,2

23,0

Summa areal, hektar

6 725 950

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta