Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2022-01-11
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2021 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,9 60,1
Uppsala län 40,2 59,8
Södermanlands län 40,8 59,2
Östergötlands län 40,3 59,7
Jönköpings län 41,2 58,8
Kronobergs län 41,1 58,9
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 41,7 58,3
Blekinge län 38,3 61,7
Skåne län 37,9 62,1
Hallands län 39,2 60,8
Västra Götalands län 40,1 59,9
Värmlands län 39,9 60,1
Örebro län 39,6 60,4
Västmanlands län 39,7 60,3
Dalarnas län 40,9 59,1
Gävleborgs län 40,3 59,7
Västernorrlands län 40,0 60,0
Jämtlands län 39,4 60,6
Västerbottens län 41,4 58,6
Norrbottens län 37,2 62,8
Riket 39,7 60,3
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2001-2021.

År Västerbottens län Riket
2001 42,0 35,0
2002 41,0 36,0
2003 41,8 35,6
2004 42,2 35,8
2005 40,8 36,2
2006 40,0 36,8
2007 38,6 35,7
2008 38,3 35,6
2009 38,5 33,8
2010 37,9 35,5
2011 38,2 35,8
2012 38,3 36,2
2013 39,1 37,2
2014 39,6 37,5
2015 39,9 38,1
2016 40,4 38,3
2017 40,0 38,4
2018 40,1 38,4
2019 40,3 38,5
2020 41,1 39,2
2021 41,4 39,7
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2001-2021. Index år 2001=100

År Västerbottens län Riket
2001 100 100
2002 98 103
2003 99 102
2004 100 102
2005 97 104
2006 95 105
2007 92 102
2008 91 102
2009 92 97
2010 90 102
2011 91 102
2012 91 104
2013 93 106
2014 94 107
2015 95 109
2016 96 109
2017 95 110
2018 95 110
2019 96 110
2020 98 112
2021 99 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta