Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Hallands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

9 163

9 849

19 012

 

 

9 163

9 849

0,0

0,0

2,7

3,0

5-9

10 132

10 714

20 846

 

 

10 132

10 714

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

10 091

10 726

20 817

 

 

10 091

10 726

0,0

0,0

3,0

3,2

15-19

9 191

10 141

19 332

3 035

2 587

6 156

7 554

0,9

0,8

1,8

2,3

20-24

8 034

9 446

17 480

5 554

6 321

2 480

3 125

1,7

1,9

0,7

0,9

25-29

9 831

10 583

20 414

7 616

8 407

2 215

2 176

2,3

2,5

0,7

0,7

30-34

9 853

10 159

20 012

7 969

8 706

1 884

1 453

2,4

2,6

0,6

0,4

35-39

9 396

9 677

19 073

7 983

8 488

1 413

1 189

2,4

2,5

0,4

0,4

40-44

9 829

9 879

19 708

8 650

8 802

1 179

1 077

2,6

2,6

0,4

0,3

45-49

10 932

10 923

21 855

9 727

9 838

1 205

1 085

2,9

2,9

0,4

0,3

50-54

11 216

11 411

22 627

9 856

10 141

1 360

1 270

3,0

3,0

0,4

0,4

55-59

10 321

10 242

20 563

8 838

8 864

1 483

1 378

2,6

2,7

0,4

0,4

60-64

9 693

9 587

19 280

7 107

7 260

2 586

2 327

2,1

2,2

0,8

0,7

65-69

9 397

9 204

18 601

3 056

3 686

6 341

5 518

0,9

1,1

1,9

1,7

70-74

10 072

9 610

19 682

1 610

2 418

8 462

7 192

0,5

0,7

2,5

2,2

75-79

7 768

7 456

15 224

0

0

7 768

7 456

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

5 411

4 405

9 816

 

 

5 411

4 405

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

3 512

2 339

5 851

 

 

3 512

2 339

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

1 888

913

2 801

 

 

1 888

913

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

557

212

769

 

 

557

212

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

61

24

85

 

 

61

24

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

166 348

167 500

333 848

81 001

85 518

85 347

81 982

24,3

25,6

25,6

24,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta