Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Falkenberg 30,1 69,9
Halmstad 30,4 69,6
Hylte 30,0 70,0
Kungsbacka 30,8 69,2
Laholm 29,1 70,9
Varberg 31,4 68,6
Hallands län 30,5 69,5
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 20,8 20,8 23,0 23,4 22,0 24,0 26,1 27,0 29,0 31,0 30,1
Halmstad 21,3 21,3 22,6 23,5 23,9 25,5 26,4 27,7 29,2 29,6 30,4
Hylte 19,8 19,8 22,9 20,5 21,1 24,1 26,9 30,5 29,6 28,6 30,0
Kungsbacka 23,1 23,1 26,0 26,2 26,0 27,0 28,4 30,3 30,9 30,7 30,8
Laholm 23,2 23,2 24,3 23,2 23,4 25,9 26,9 27,0 29,1 29,6 29,1
Varberg 22,0 22,0 23,6 24,6 24,7 26,9 27,2 28,6 31,1 32,2 31,4
Hallands län 21,9 21,9 23,9 24,3 24,2 25,9 27,1 28,5 30,0 30,5 30,5
Riket 23,1 23,1 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 100 111 113 106 116 126 130 140 149 145
Halmstad 100 100 106 110 112 120 124 130 137 139 143
Hylte 100 100 115 103 106 122 136 154 149 144 151
Kungsbacka 100 100 113 114 113 117 123 132 134 133 134
Laholm 100 100 105 100 101 112 116 116 125 128 126
Varberg 100 100 107 112 112 123 124 130 142 146 143
Hallands län 100 100 109 111 110 118 123 130 137 139 139
Riket 100 100 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta