Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2022

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 22 787 296 543 7,7
Kor för uppfödning av kalvar 8 540 213 102 4,0
Kvigor, tjurar och stutar 26 610 481 973 5,5
Kalvar, under 1 år 27 747 457 698 6,1
Tackor och baggar 13 057 264 453 4,9
Lamm 13 283 245 484 5,4
Galtar för avel 124 1 631 7,6
Suggor för avel 11 365 125 624 9,0
Slaktsvin, 20 kg och däröver 86 998 895 068 9,7
Smågrisar, under 20 kg 31 387 370 620 8,5
Höns 916 033 7 918 867 11,6
Värpkycklingar 144 722 1 721 895 8,4
Slaktkycklingar .. 10 329 014 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 85 684 1 449 316 5,9
Får 26 340 509 937 5,2
Svin 129 874 1 392 943 9,3
Höns 1 060 755 19 969 776 5,3

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2013-2022

Hallands län

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

26 197

26 176

26 052

25 330

24 773

24 325

23 431

23 340

22 859

22 787

Kor, uppf. av kalvar

8 156

8 042

7 664

8 075

8 183

8 547

8 318

8 239

8 452

8 540

Kvigor, tjurar, stutar

28 629

27 439

27 186

26 592

27 457

26 739

27 719

27 151

26 060

26 610

Kalvar, under 1 år

28 965

29 449

28 549

29 068

27 792

28 764

27 704

27 960

28 546

27 747

Baggar och tackor

12 674

11 472

13 069

13 701

14 324

13 865

14 045

12 694

11 475

13 057

Lamm

13 788

13 942

15 253

15 576

16 441

15 196

14 858

12 156

11 955

13 283

Galtar för avel

185

160

195

156

171

195

179

162

142

124

Suggor för avel

15 034

15 800

15 074

14 780

12 172

14 637

12 486

12 675

12 710

11 365

Slaktsvin >20 kg

93 113

90 626

90 413

99 919

86 029

91 885

86 584

90 442

83 969

86 998

Smågrisar <20 kg

42 087

40 855

39 952

37 320

35 704

39 366

36 668

35 443

37 859

31 387

Höns

566 165

719 988

896 171

905 834

985 557

795 612

1 018 715

984 300

963 014

916 033

Värpkycklingar

144 288

71 070

75 745

148 329

155 546

80 685

108 445

162 509

173 766

144 722

Slaktkycklingar

445 544

255 962

390 165

392 521

335 204

329 841

165 025

181 618

 

 

Kalkoner

35

 

 

 

 

 

 

508

 

 

Hästar

5 294

 

 

5 035

 

 

 

4 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

91 947

91 106

89 451

89 065

88 205

88 375

87 172

86 690

85 917

85 684

Får

26 462

25 414

28 322

29 277

30 765

29 061

28 903

24 850

23 430

26 340

Svin

150 419

147 441

145 634

152 175

134 076

146 083

135 917

138 722

134 680

129 874

Höns

1 155 997

1 047 020

1 362 081

1 446 684

1 476 307

1 206 138

1 292 185

1 328 427

1 136 780

1 060 755

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kor, mjölkproduktion

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

296 543

Kor, uppf. av kalvar

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

213 102

Kvigor, tjurar, stutar

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

481 973

Kalvar, under 1 år

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

457 698

Baggar och tackor

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

264 453

Lamm

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

245 484

Galtar för avel

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

1 631

Suggor för avel

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

125 624

Slaktsvin >20 kg

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

895 068

Smågrisar <20 kg

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

370 620

Höns

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

7 918 867

Värpkycklingar

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

1 721 895

Slaktkycklingar

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

10 329 014

Kalkoner

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

 

Hästar

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

1 449 316

Får

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

509 937

Svin

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

1 392 943

Höns

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

19 969 776

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta