Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2022

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Askersund 413 299 712 15,0 4 019 85,0
Degerfors 215 161 376 13,1 2 505 86,9
Hallsberg 423 310 733 8,9 7 486 91,1
Hällefors 169 128 297 10,8 2 455 89,2
Karlskoga 460 537 997 6,4 14 634 93,6
Kumla 366 447 813 10,7 6 816 89,3
Laxå 156 134 290 12,4 2 051 87,6
Lekeberg 311 239 550 21,3 2 030 78,7
Lindesberg 744 408 1 152 11,1 9 224 88,9
Ljusnarsberg 155 89 244 14,9 1 398 85,1
Nora 307 254 561 15,7 3 019 84,3
Örebro 2 511 3 741 6 252 7,1 81 549 92,9
Örebro län 6 230 6 747 12 977 8,6 137 186 91,4
Riket 256 060 287 843 543 903 10,4 4 701 392 89,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta