Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2022

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arvika 976 520 1 496 12,8 10 221 87,2
Eda 652 136 788 20,1 3 126 79,9
Filipstad 190 158 348 8,7 3 639 91,3
Forshaga 251 194 445 14,8 2 569 85,2
Grums 245 151 396 10,3 3 449 89,7
Hagfors 399 204 603 12,1 4 372 87,9
Hammarö 216 298 514 11,1 4 108 88,9
Karlstad 1 773 2 472 4 245 7,2 54 717 92,8
Kil 341 268 609 16,5 3 072 83,5
Kristinehamn 525 531 1 056 11,7 8 007 88,3
Munkfors 98 58 156 9,5 1 490 90,5
Storfors 104 85 189 16,7 944 83,3
Sunne 744 368 1 112 18,8 4 796 81,2
Säffle 681 291 972 15,9 5 131 84,1
Torsby 580 288 868 15,3 4 789 84,7
Årjäng 724 198 922 19,7 3 761 80,3
Värmlands län 8 499 6 220 14 719 11,1 118 191 88,9
Riket 256 060 287 843 543 903 10,4 4 701 392 89,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta