Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2019 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

25

37

45

Jordbruk, skogsbruk och fiske

27

21

23

Tillverkning och utvinning

12

22

30

Energiförsörjning; miljöverksamhet

0

36

43

Byggverksamhet

9

13

16

Handel

13

19

30

Transport och magasinering

8

17

24

Hotell- och restaurangverksamhet

17

23

24

Information och kommunikation

50

58

71

Finans- och försäkringsverksamhet

0

44

63

Fastighetsverksamhet

25

30

42

Företagstjänster

24

42

52

Offentlig förvaltning och försvar

54

65

72

Utbildning och forskning

60

70

68

Vård och omsorg; sociala tjänster

25

41

49

Personliga och kulturella tjänster

26

38

45

Okänd verksamhet

25

40

36

Icke förvärvsarbetande, Totalt

17

27

32

   i reguljär utbildning

32

49

47

   ej i reguljär utbildning

13

19

25

Totalt

23

35

42

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta