Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2021 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Värmlands läns

4 714

28 651

93 632

2 492

129 489

Riket

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Värmlands län

3,6

22,1

72,3

1,9

100

Riket

1,9

19,1

77,8

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021

           

Värmlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

3 050

31 601

83 518

1 733

119 902

2009

3 241

27 981

81 703

1 746

114 671

2010

3 365

28 874

83 284

1 741

117 264

2011

4 624

29 253

84 689

2 202

120 768

2012

4 629

29 084

85 499

2 269

121 481

2013

4 735

28 119

86 350

2 208

121 412

2014

4 720

27 512

86 515

2 290

121 037

2015

4 730

27 452

88 407

2 142

122 731

2016

4 487

27 902

90 437

1 734

124 560

2017

4 631

28 585

91 242

2 156

126 614

2018

4 415

28 946

92 183

2 233

127 777

2019

4 760

28 344

93 703

2 701

129 508

2020

4 786

28 309

91 302

2 683

127 080

2021

4 714

28 651

93 632

2 492

129 489

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

2019

97 685

962 287

3 931 584

63 337

5 054 893

2020

98 457

954 492

3 860 069

63 726

4 976 744

2021

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021. Index år 2008=100

           

Värmlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

106

89

98

101

96

2010

110

91

100

100

98

2011

152

93

101

127

101

2012

152

92

102

131

101

2013

155

89

103

127

101

2014

155

87

104

132

101

2015

155

87

106

124

102

2016

147

88

108

100

104

2017

152

90

109

124

106

2018

145

92

110

129

107

2019

156

90

112

156

108

2020

157

90

109

155

106

2021

155

91

112

144

108

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

2019

131

96

120

125

115

2020

133

95

118

126

113

2021

130

97

121

123

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta