Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 149

3 611

4 760

24 165

73 520

97 685

24,1

24,7

Tillverkning och utvinning

2 996

12 223

15 219

133 618

414 160

547 778

19,7

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

609

1 274

1 883

13 219

38 492

51 711

32,3

25,6

Byggverksamhet

917

9 762

10 679

35 915

326 883

362 798

8,6

9,9

Handel

5 699

6 711

12 410

268 188

326 167

594 355

45,9

45,1

Transport och magasinering

1 129

4 945

6 074

50 803

185 162

235 965

18,6

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 260

1 942

4 202

91 688

89 897

181 585

53,8

50,5

Information och kommunikation

936

2 975

3 911

63 308

154 461

217 769

23,9

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

659

727

1 386

48 330

47 716

96 046

47,5

50,3

Fastighetsverksamhet

826

1 288

2 114

35 103

51 393

86 496

39,1

40,6

Företagstjänster

4 837

6 973

11 810

269 535

345 934

615 469

41,0

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 173

2 776

6 949

178 237

124 843

303 080

60,1

58,8

Utbildning

12 319

5 272

17 591

411 345

143 901

555 246

70,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 565

7 166

28 731

645 306

169 892

815 198

75,1

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 426

2 381

5 807

134 841

95 534

230 375

59,0

58,5

Näringsgren okänd

1 188

876

2 064

37 592

25 745

63 337

57,6

59,4

Totalt

64 688

70 902

135 590

2 441 193

2 613 700

5 054 893

47,7

48,3

Källa: Statistiska centalbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Norrbottens län

                     

Näringsgren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 396

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

4 265

4 117

4 760

4 696

Tillverkning och utvinning

16 643

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

15 455

15 612

15 219

15 274

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 563

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

1 685

1 748

1 883

1 746

Byggverksamhet

10 854

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

10 844

11 087

10 679

11 278

Handel

10 981

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

11 060

11 005

12 410

10 518

Transport och magasinering

5 992

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

6 220

6 456

6 074

5 935

Hotell- och restaurangverksamhet

3 520

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

4 175

4 208

4 202

3 738

Information och kommunikation

2 723

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

2 627

2 690

3 911

2 484

Finans- och försäkringsverksamhet

1 479

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

1 539

1 545

1 386

1 528

Fastighetsverksamhet

1 608

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

1 840

1 915

2 114

1 870

Företagstjänster

11 092

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

12 296

12 387

11 810

12 136

Offentlig förvaltning och försvar

8 972

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

10 058

10 271

6 949

9 617

Utbildning

12 082

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

12 793

12 740

17 591

12 247

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 064

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

23 221

22 895

28 731

21 994

Kulturella och personliga tjänster

4 420

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

4 684

4 708

5 807

4 600

Näringsgren okänd

1 574

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

1 503

1 376

2 064

1 995

Totalt

118 963

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

124 265

124 760

135 590

121 656

Källa: Statistiska centalbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2011=100

                     

Näringsgren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

104

101

100

96

97

94

108

107

Tillverkning och utvinning

100

100

99

98

95

93

93

94

91

92

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

103

104

112

108

109

108

112

120

112

Byggverksamhet

100

102

100

102

101

100

100

102

98

104

Handel

100

101

101

102

102

102

101

100

113

96

Transport och magasinering

100

102

105

103

102

106

104

108

101

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

112

115

119

120

119

120

119

106

Information och kommunikation

100

106

104

100

98

97

96

99

144

91

Finans- och försäkringsverksamhet

100

102

102

106

100

105

104

104

94

103

Fastighetsverksamhet

100

103

106

105

118

116

114

119

131

116

Företagstjänster

100

104

103

105

108

109

111

112

106

109

Offentlig förvaltning och försvar

100

99

107

109

110

113

112

114

77

107

Utbildning

100

102

101

101

102

105

106

105

146

101

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

106

106

109

111

110

109

136

104

Kulturella och personliga tjänster

100

105

108

109

105

106

106

107

131

104

Näringsgren okänd

100

101

98

101

101

85

95

87

131

127

Totalt

100

102

103

104

104

105

104

105

114

102

Källa: Statistiska centalbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta