Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket           

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 149

3 611

4 760

24 165

73 520

97 685

24,1

24,7

Tillverkning och utvinning

2 996

12 223

15 219

133 618

414 160

547 778

19,7

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

609

1 274

1 883

13 219

38 492

51 711

32,3

25,6

Byggverksamhet

917

9 762

10 679

35 915

326 883

362 798

8,6

9,9

Handel

5 699

6 711

12 410

268 188

326 167

594 355

45,9

45,1

Transport och magasinering

1 129

4 945

6 074

50 803

185 162

235 965

18,6

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 260

1 942

4 202

91 688

89 897

181 585

53,8

50,5

Information och kommunikation

936

2 975

3 911

63 308

154 461

217 769

23,9

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

659

727

1 386

48 330

47 716

96 046

47,5

50,3

Fastighetsverksamhet

826

1 288

2 114

35 103

51 393

86 496

39,1

40,6

Företagstjänster

4 837

6 973

11 810

269 535

345 934

615 469

41,0

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 173

2 776

6 949

178 237

124 843

303 080

60,1

58,8

Utbildning

12 319

5 272

17 591

411 345

143 901

555 246

70,0

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 565

7 166

28 731

645 306

169 892

815 198

75,1

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 426

2 381

5 807

134 841

95 534

230 375

59,0

58,5

Näringsgren okänd

1 188

876

2 064

37 592

25 745

63 337

57,6

59,4

Totalt

64 688

70 902

135 590

2 441 193

2 613 700

5 054 893

47,7

48,3

Källa: Statistiska centalbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Norrbottens län

                     

Näringsgren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 123

4 396

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

4 265

4 117

4 760

Tillverkning och utvinning

16 001

16 643

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

15 455

15 612

15 219

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 512

1 563

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

1 685

1 748

1 883

Byggverksamhet

10 329

10 854

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

10 844

11 087

10 679

Handel

10 649

10 981

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

11 060

11 005

12 410

Transport och magasinering

6 089

5 992

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

6 220

6 456

6 074

Hotell- och restaurangverksamhet

3 441

3 520

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

4 175

4 208

4 202

Information och kommunikation

2 646

2 723

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

2 627

2 690

3 911

Finans- och försäkringsverksamhet

1 517

1 479

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

1 539

1 545

1 386

Fastighetsverksamhet

1 545

1 608

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

1 840

1 915

2 114

Företagstjänster

10 391

11 092

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

12 296

12 387

11 810

Offentlig förvaltning och försvar

8 750

8 972

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

10 058

10 271

6 949

Utbildning

12 065

12 082

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

12 793

12 740

17 591

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 127

21 064

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

23 221

22 895

28 731

Kulturella och personliga tjänster

4 446

4 420

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

4 684

4 708

5 807

Näringsgren okänd

1 303

1 574

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

1 503

1 376

2 064

Totalt

114 934

118 963

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

124 265

124 760

135 590

Källa: Statistiska centalbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2010=100

                     

Näringsgren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

141

142

147

142

140

135

137

132

152

Tillverkning och utvinning

100

104

104

103

102

98

97

97

98

95

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

103

107

107

115

111

113

111

116

125

Byggverksamhet

100

105

107

105

107

106

105

105

107

103

Handel

100

103

104

105

105

105

105

104

103

117

Transport och magasinering

100

98

100

103

101

101

104

102

106

100

Hotell- och restaurangverksamhet

100

102

107

115

117

122

123

121

122

122

Information och kommunikation

100

103

109

107

103

101

100

99

102

148

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

99

99

103

97

103

101

102

91

Fastighetsverksamhet

100

104

107

111

110

123

121

119

124

137

Företagstjänster

100

107

111

110

112

116

117

118

119

114

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

101

110

111

113

116

115

117

79

Utbildning

100

100

102

101

101

102

106

106

106

146

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

102

105

106

108

111

110

108

136

Kulturella och personliga tjänster

100

99

104

108

108

105

105

105

106

131

Näringsgren okänd

100

121

122

118

121

122

103

115

106

158

Totalt

100

104

105

107

107

108

108

108

109

118

Källa: Statistiska centalbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta