Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2022-10-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Gotlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Gotlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

85 494

2 549 525

5,6

4,8

Betesmark

26 352

463 516

1,7

0,9

Skogsmark, produktiv

118 000

23 431 000

7,7

44,0

Skogsmark, improduktiv

20 000

4 442 000

1,3

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

17 219

1 282 628

1,1

2,4

Öppen myr

7 407

2 949 792

0,5

5,5

Övrig mark

40 632

5 846 000

2,7

11,0

Total vattenareal

1 212 875

12 228 557

79,4

23,0

Summa areal, hektar

1 527 979

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta