Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 59 023 62 123 121 146 9,3 1 186 321 90,7
Uppsala län 9 550 6 938 16 488 9,6 154 767 90,4
Södermanlands län 6 922 4 613 11 535 9,4 110 996 90,6
Östergötlands län 10 168 7 528 17 696 7,9 206 203 92,1
Jönköpings län 9 277 6 256 15 533 8,4 170 127 91,6
Kronobergs län 6 157 3 113 9 270 8,9 94 736 91,1
Kalmar län 7 926 3 913 11 839 10,4 101 744 89,6
Gotlands län 2 986 1 330 4 316 15,1 24 313 84,9
Blekinge län 4 226 1 920 6 146 8,6 65 558 91,4
Skåne län 37 752 22 718 60 470 9,5 576 721 90,5
Hallands län 9 917 7 039 16 956 11,4 131 747 88,6
Västra Götalands län 43 679 31 760 75 439 8,6 805 383 91,4
Värmlands län 8 806 4 283 13 089 10,1 116 400 89,9
Örebro län 6 978 4 483 11 461 7,8 135 459 92,2
Västmanlands län 5 349 4 660 10 009 8,0 115 271 92,0
Dalarnas län 8 268 5 315 13 583 10,1 120 967 89,9
Gävleborgs län 7 831 4 478 12 309 9,3 120 265 90,7
Västernorrlands län 7 350 3 943 11 293 9,7 104 597 90,3
Jämtlands län 5 875 2 915 8 790 13,5 56 150 86,5
Västerbottens län 7 473 4 101 11 574 8,5 124 459 91,5
Norrbottens län 7 473 4 242 11 715 9,5 111 338 90,5
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta