Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Hallands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 077

3 022

4 099

25 233

73 224

98 457

26,3

25,6

Tillverkning och utvinning

3 910

12 094

16 004

131 585

405 456

537 041

24,4

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

715

2 293

3 008

13 692

40 016

53 708

23,8

25,5

Byggverksamhet

1 152

11 671

12 823

36 768

326 975

363 743

9,0

10,1

Handel

9 603

10 805

20 408

262 100

323 056

585 156

47,1

44,8

Transport och magasinering

1 372

4 931

6 303

47 791

176 421

224 212

21,8

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

2 916

2 376

5 292

78 828

80 504

159 332

55,1

49,5

Information och kommunikation

557

1 496

2 053

63 517

155 043

218 560

27,1

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

1 017

712

1 729

49 187

49 013

98 200

58,8

50,1

Fastighetsverksamhet

984

1 516

2 500

35 040

51 647

86 687

39,4

40,4

Företagstjänster

5 836

7 356

13 192

262 024

336 280

598 304

44,2

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 205

3 895

8 100

185 231

129 561

314 792

51,9

58,8

Utbildning

13 157

3 547

16 704

403 036

141 882

544 918

78,8

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 941

4 505

24 446

636 775

172 449

809 224

81,6

78,7

Kulturella och personliga tjänster

3 641

2 390

6 031

129 188

91 496

220 684

60,4

58,5

Näringsgren okänd

1 539

903

2 442

37 566

26 160

63 726

63,0

58,9

Totalt

71 622

73 512

145 134

2 397 561

2 579 183

4 976 744

49,3

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Hallands län

                     

Näringsgren

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

4 552

4 404

4 352

4 317

4 240

4 065

4 171

4 027

4 163

4 099

Tillverkning och utvinning

17 642

17 264

16 495

16 034

16 258

16 146

16 411

16 522

16 194

16 004

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 998

3 062

3 041

3 006

3 089

3 015

2 953

3 025

2 985

3 008

Byggverksamhet

10 525

10 680

10 722

10 866

11 289

11 816

12 199

12 521

12 542

12 823

Handel

20 000

20 243

20 330

20 633

20 627

20 993

20 981

21 260

21 371

20 408

Transport och magasinering

5 884

6 202

6 129

6 041

5 827

6 023

6 112

6 100

6 676

6 303

Hotell- och restaurangverksamhet

4 144

4 558

4 735

4 823

4 966

5 063

5 076

5 150

5 370

5 292

Information och kommunikation

1 872

1 862

1 878

1 892

1 847

1 851

1 955

1 953

2 103

2 053

Finans- och försäkringsverksamhet

1 529

1 513

1 549

1 508

1 592

1 583

1 606

1 684

1 668

1 729

Fastighetsverksamhet

1 821

1 884

1 983

2 149

2 155

2 318

2 128

2 121

2 448

2 500

Företagstjänster

10 958

10 920

11 004

11 467

11 781

11 900

12 720

12 673

13 392

13 192

Offentlig förvaltning och försvar

5 711

5 697

5 948

6 098

6 244

6 329

6 596

6 716

6 811

8 100

Utbildning

15 014

15 223

15 063

15 195

15 671

16 305

16 861

16 904

17 330

16 704

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 421

22 201

22 568

22 915

23 145

23 990

24 582

24 458

24 592

24 446

Kulturella och personliga tjänster

5 017

5 339

5 569

5 638

5 648

5 713

5 689

5 817

6 195

6 031

Näringsgren okänd

2 151

2 165

2 174

2 156

2 261

2 277

1 941

2 056

2 248

2 442

Totalt

131 239

133 217

133 540

134 738

136 640

139 387

141 981

142 987

146 088

145 134

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Hallands län. Index år 2011=100

                     

Näringsgren

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

97

96

95

93

89

92

88

91

90

Tillverkning och utvinning

100

98

93

91

92

92

93

94

92

91

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

101

100

103

101

98

101

100

100

Byggverksamhet

100

101

102

103

107

112

116

119

119

122

Handel

100

101

102

103

103

105

105

106

107

102

Transport och magasinering

100

105

104

103

99

102

104

104

113

107

Hotell- och restaurangverksamhet

100

110

114

116

120

122

122

124

130

128

Information och kommunikation

100

99

100

101

99

99

104

104

112

110

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

101

99

104

104

105

110

109

113

Fastighetsverksamhet

100

103

109

118

118

127

117

116

134

137

Företagstjänster

100

100

100

105

108

109

116

116

122

120

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

104

107

109

111

115

118

119

142

Utbildning

100

101

100

101

104

109

112

113

115

111

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

104

105

107

108

112

115

114

115

114

Kulturella och personliga tjänster

100

106

111

112

113

114

113

116

123

120

Näringsgren okänd

100

101

101

100

105

106

90

96

105

114

Totalt

100

102

102

103

104

106

108

109

111

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta