Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2022

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjurholm 144 50 194 22,6 665 77,4
Dorotea 117 68 185 15,6 1 000 84,4
Lycksele 345 298 643 10,0 5 780 90,0
Malå 134 49 183 13,8 1 146 86,2
Nordmaling 277 150 427 18,0 1 939 82,0
Norsjö 156 119 275 15,5 1 497 84,5
Robertsfors 345 140 485 20,2 1 918 79,8
Skellefteå 1 828 1 713 3 541 9,3 34 615 90,7
Sorsele 138 95 233 22,6 800 77,4
Storuman 265 158 423 16,0 2 226 84,0
Umeå 2 270 2 647 4 917 6,8 67 583 93,2
Vilhelmina 332 198 530 18,1 2 394 81,9
Vindeln 259 151 410 16,4 2 096 83,6
Vännäs 294 164 458 15,3 2 540 84,7
Åsele 139 86 225 19,1 950 80,9
Västerbottens län 7 043 6 086 13 129 9,4 127 149 90,6
Riket 256 060 287 843 543 903 10,4 4 701 392 89,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta