Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2021 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västerbottens län

4 660

29 182

100 201

1 990

136 033

Riket

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västerbottens län

3,4

21,5

73,7

1,5

100

Riket

1,9

19,1

77,8

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021

           

Västerbottens län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

3 077

28 213

88 230

1 548

121 068

2009

3 132

25 308

86 877

1 496

116 813

2010

3 287

26 133

89 188

1 316

119 924

2011

4 875

27 230

89 909

1 624

123 638

2012

4 899

27 049

92 182

1 753

125 883

2013

4 943

26 713

93 504

1 758

126 918

2014

4 863

26 566

93 842

1 791

127 062

2015

4 754

26 733

95 089

1 549

128 125

2016

4 419

26 720

97 588

1 333

130 060

2017

4 670

26 949

98 525

1 550

131 694

2018

4 348

27 822

99 223

1 485

132 878

2019

4 760

27 781

100 985

2 064

135 590

2020

4 906

27 666

98 454

2 166

133 192

2021

4 660

29 182

100 201

1 990

136 033

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

2019

97 685

962 287

3 931 584

63 337

5 054 893

2020

98 457

954 492

3 860 069

63 726

4 976 744

2021

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021. Index år 2008=100

           

Västerbottens län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

102

90

98

97

96

2010

107

93

101

85

99

2011

158

97

102

105

102

2012

159

96

104

113

104

2013

161

95

106

114

105

2014

158

94

106

116

105

2015

155

95

108

100

106

2016

144

95

111

86

107

2017

152

96

112

100

109

2018

141

99

112

96

110

2019

155

98

114

133

112

2020

159

98

112

140

110

2021

151

103

114

129

112

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

2019

131

96

120

125

115

2020

133

95

118

126

113

2021

130

97

121

123

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta